เชิญชวนร่วมซื้อ หนังสือหอประวัติ มก. สามารถติดต่อได้ที่ หอประวัติ และหอจดหมายเหตุ มก.
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ จากทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสาร ที่เห็นว่ามีประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย และอนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้ หอจดหมายเหตุเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเอกสารนั้นไว้ เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ต่อไปในอนาคต
สถานที่ติดต่อเพื่อมอบเอกสารและให้คำแนะนำ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ชั้น 4
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430

ปีที่ 9 (2556)
 
ปีที่ 8 (2555)

ปีที่ 7 (2554)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประวัติยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นมีเอกสารและบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมหาศาล เนื่องด้วยประวัติ และพัฒนาการของ มหาวิทยาลัย เอกสารและบันทึกเหล่านี้นอกจากจะเป็นหลักฐาน ขั้นต้น ที่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการในการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับประวัติการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศ และการ พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ   มีต่อ.....
 
 ท่านสามารถให้คำติชมและข้อเสนอแนะได้ที่ KUarchives's Blog
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426-430
โทรสาร 0-2940-6689 E-mail : archives[at]ku [dot] ac [dot] th          ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2910/56
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.