ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

e-mail: libarn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02 -940-5853
ภายใน 1477 ต่อ 401

   


นางสาวพฎา พุทธสมัย
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ
e-mail:libpdb[at]ku[dot]ac[dot]th
โทรศัพท์ : 02 - 942-8616 ต่อ 426 ภายใน ,1777 ต่อ 426
ความสนใจ   ท่องเที่ยว , ภาพยนตร์ , หนังสือ

นางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
นักจดหมายเหตุ
e-mail:libpmk[at]ku[dot]ac[dot]th
โทรศัพท 02 -942 -8616 ต่อ 427 ,ภายใน 1777 ต่อ 427
ความสนใจ สถานที่ท่องเที่ยว , อาหาร , วัฒนธรรม
นางสาวทัณฑิมา เดชโชติ
นักจดหมายเหตุ
e-mail:libtmd[at]ku[dot]ac[dot]th
โทรศัพท 02 -942 -8616 ต่อ 428 ,ภายใน 1777 ต่อ 428
ความสนใจ ท่องเที่ยว ความสวยความงาม


นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: libptan[at]ku[dot]ac[dot]th
โทรศัพท์ : 02 - 942-7272 กด 0 ,
ภายใน 1560
ควาสนใจ ท่องเที่ยว เรื่องสุขภาพ
นางสาวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: libsnsi[at]ku[dot]ac[dot]th
โทรศัพท์ : 02 - 942-8616 ต่อ 430          
ภายใน ,1777 ต่อ 430

ความสนใจ ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง


 

นางสาวรุ่งรัชณี   สนิทจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: librns [at]ku[dot]ac[dot]th
โทรศัพท์ : 02 - 942-7272 กด 0 ,ภายใน 1560
ตวามสนใจ เรื่องท่องเที่ยว