มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประวัติพัฒนาการมากกว่าหกทศวรรษ ระยะเวลาอันยาวนาน
  นั้นบูรพาจารย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้มีหนังสือราชการ บันทึกต่าง ๆ อันเป็นภารกิจและความ
  ทรงจำของมหาวิทยาลัยเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา
  ค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลัง

  ตัวอย่าง เอกสารจดหมายเหตุในช่วงพัฒนามหาวิทยาลัย หากท่านสนใจดูฉบับจริง
  โปรดติดต่อหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  แต่งตั้ง
  คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นอธิการบดี
  เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙

แต่งตั้ง
คณะบดี4คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖  จดหมายของบประมาณจากคุณหลวง
  สุวรรณวา
จกกสิกิจ ถึง จอมพล ป. พิบูล
  สงคราม  เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑

เงินทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากโรงงานยาสูบ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430
โทรสาร 0-2940 - 6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.