ทำไมต้องมีหอจดหมายเหตุ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์
  พ.ศ 2486
นับเป็นเวลากว่า 60 ปี  แต่เรายังไม่มีสถานที่จัดเก็บ รวบรวมเอกสารสำคัญ
  อันแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยไว้เป็นส่วนกลาง จากระยะเวลาอันยาว
  นานนั้นอดีต และเรื่องราวของของมหาวิทยาลัยกำลังสูญหายไปทุกที หากมหาวิทยาลัยมี
  หน่วยงานทำหน้าที่รวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่า หรือเอกสาร
  จดหมายเหตุซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกความทรงจำและภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้วบุคลา
  กรของมหาวิทยาลัยและอนุชนรุ่นหลังจักได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจากเอกสารจดหมายเหตุ
  ซึ่งสะท้อนถึงความนึกคิดอุดมคติประสบการณ์ภูมิปัญญา และเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมา
  ของบูรพาจารย์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการเรียนรู้
  อย่างรอบด้านเกี่ยวกับตนเองในสังคมไทยและสังคมโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430
โทรสาร 0-2940- 6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.