ประวัติมหาวิทยาลัย
     บูรพาจารย์แห่ง มก.
สัญลักษณ์, ภาพ หรือ เรื่องราวเด่นๆ   
หน้าแรก
นายกสภาฯ
อธิการบดีฯ
ผู้ทำประโยชน์ฯ
 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Archives
Kasetsart University Archives’s Blog

บูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าขอประณตน้อมสักการ

บูรคณาจารย์

ผู้กอร์เกิดประโยชน์ศึกษา

โดย ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล (2487)


ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาครบรอบ 60 ปี (2 กุมภาพันธ์ 2486 - 2 กุมภาพันธ์ 2546) ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหาร วิชาการ และการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความสำเร็จที่ผ่านมาเกิดจากการดำเนินงานซึ่งกอร์ด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้วยความมีวิริยะ อุตสาหะ ความเสียสละของบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมรายชื่อผู้บริหาร ระดับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการต่างๆที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือจากคณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเสนอชื่อผู้มีผลงานเด่นซึ่งได้ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2486 - 2546 รวมทั้งสิ้น 107 คน ได้รวบรวมประวัติโดยสังเขปของบูรพาจารย์เหล่านั้นในหนังสือชื่อ "เกษตรปูนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ซึ่งจัดพิมพ์ในปี พ.ศ .2547

หอจดหมายเหตุได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือดังกล่าว เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของบูรพาจารย์และได้เพิ่มเติมรายนามผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังได้รวบรวม สัญลักษณ์, ภาพ หรือ เรื่องราวเด่นๆ ในอดีตที่ควรแก่ความทรงจำของมหาวิทยาลัยให้ท่าได้ร่วมระลึกถึงอดีต และความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมาไว้ ที่นี้ด้วย

บุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งย่อมมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามเวลาที่ผ่านไป หอจดหมายเหตุจักได้รวบรวมเพิ่มเติมข้อมูลต่อไป