วิสัยทัศน์ ( Vision )
  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคลังข้อมูลแห่งประวัติและพัฒนาการของ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เพื่อความสามารถเรียนรู้อย่างรอบด้าน  เกี่ยวกับตนเองใน
  สังคมไทยและสังคมโลก

พันธกิจ ( Mission )
  หอจดหมายเหตุมีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์จัดเก็บ  และเผยแพร่บริการเอกสารจดหมาย
  เหตุ  เพื่อส่งเสริมงานบริหารและวิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนดำเนินงานทั้ง
  ในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลเริ่มแรกที่ต้องดำเนินการ
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอายุอันยาวนานมาร่วม 60 ปี ประกอบกับหอจด
  หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่  และเอกสารส่วนใหญ่ยังคง
  กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ    บางส่วนก็สูญหายตามกาลเวลาในระยะเริ่ม
  แรกนี้ ข้อมูลที่ทางหอจดหมายเหตุจะจัดหา   ได้แก่
   -  เอกสารที่แสดงถึงประวัติ  พัฒนาการของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบันต่างๆ ฯลฯ
   -  คำสั่ง  ประกาศ
   -  งานและเกียรติคุณบูรพาจารย์
   -  เหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   -  ประวัติอาคาร สถานที่
   -  แผนที่  แผนผัง และแบบการก่อสร้าง แผนแม่บท
   -  งานวิจัย
   -  ภาพถ่ายในโอกาสพิธีต่าง ๆ  และสื่อโสตทัศนวัสดุเกี่ยวกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย
  
  การรวบรวมเอกสารดังกล่าวข้างต้นทำได้หลายทาง อาทิ   ขอจากแหล่งข้อมูลภายใน
  มหาวิทยาลัย  โดยเสาะแสวงหา และรวบรวมเอกสารเก่า    ภาพถ่าย  แถบบันทึกเสียง
  วีดิทัศน์และโสตทัศนวัสดุในรูปต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการดำเนิน
  งานของมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่การก่อตั้งในอดีตถึงปัจจุบัน

  ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์เริ่มต้นมาจากสำนักหอสมุดได้จุดประกายที่จะ
ให้งานจดหมายเหตุเกิดขึ้น ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อ
เนื่อง การพัฒนาดังกล่าวสามารถนับจากปี พ.ศ. 2522
เป็นต้นมา         จนกระทั่งท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ 
อิ่มพิทักษ์   ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ และได้พยายาม
ผลักดันให้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุขึ้นในโอกาสที่มหาวิท
ยาลัยเกษตรศาสตร์ครบหกทศวรรษ     ในปี พ.ศ. 2546 จนเป็นผลสำเร็จในปีถัดมา  โดยสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ หอจดหมายเหตุเป็นหน่วยงานภาย
ในมีฐานะเทียบเท่ากอง สำนักงานอธิการบดี 
( ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 19 พฤษภาคม 2547 )

  กว่าจะเป็นหอจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาได้นั้น เกิดจากความพยายามอัน
  ยาวนานของสำนักหอสมุดรวมทั้งการที่ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำคัญดังกล่าวข้างต้น    จึงมีหอจดหมายเหตุ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดขึ้นลำดับความต่อเนื่องของหอจดหมายเหตุ ประมวลได้
  โดยสรุปคือ   
  
  2522   ผศ. ดรุณา  สมบูรณกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดในขณะนั้น ( พ.ศ. 2509 – 2524)
  ได้อนุมัติให้ นางผ่องพันธ์  รัตนภูษิต  บรรณารักษ์ฝ่ายวารสารและเอกสารไปประชุมเรื่อง 
  การศึกษาการจัดระบบเอกสารและจดหมายเหตุที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19
  –23 กุมภาพันธ์ 2522 นางผ่องพันธ์  ได้เขียนรายงานและมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า
  “หน่วยงานของมหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย์เก็บเอกสาร สถานที่ตั้งของศูนย์เอกสาร อาจจะ
  ใช้หอสมุดกลาง หรือที่อื่นใดแล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ”
  
  2526  สำนักหอสมุด เริ่ม    “ โครงการจดหมายเหตุเกษตรศาสตร์ ” โดยเสนอให้ระบุงาน
  จดหมายเหตุไว้ในวัตถุประสงค์หลักของสำนัก   ในแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ใน
  ช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะที่หก  (พ.ศ. 2530 – 2534)   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  ประจำสำนักหอสมุด

  2526  มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานจดหมายเหตุ  โดยส่งนางสาวเกื้อกูล    วิชชจุฑากุล บรรณารักษ์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปฝึกอบรมหลักสูตร
  Archive Administration  ซึ่งจัดโดย British Council  เมือง Oxford  ประเทศอังกฤษ   ระหว่างวันที่ 4 –16 กันยายน 2526

  2526 สำนักหอสมุดนิทรรศการระลึกถึงศาสตราจารย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ในโอกาส
  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาปนามาครบ 40 ปี ( 2 กุมภาพันธ์ 2526 )
  
  2527  นิทรรศการรายงานการประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ รวบรวมผลงานทางวิชาการ   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
  2528  นิทรรศการโครงการจดหมายเหตุเกษตรศาสตร์  แสดงเอกสารจดหมายเหตุประวัติ
  ความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกระทรวงเกษตรา
  ธิการและบันทึกเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย

  2529 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รวบรวมภาพ เทปบัน
  ทึกตำราที่สมควรเก็บไว้ มอบให้สำนักหอสมุด และขอให้ดำเนินการเช่นนี้ตลอดไป(คำสั่ง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1614 / 2529 )

  24 มิ.ย. 2530 นิทรรศการพระช่วงเกษตรศิลปการ และส่งมอบภาพพระช่วงเกษตรศิลปการ
  โดยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล อธิการบดีในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ (หลวงอิงคศรีกสิ
  การ มาร่วมด้วย )

  3 ก.พ. 2532 สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 46 ปี เรื่อง"จดหมาย
  เกษตรศาสตร์" เชิญอาจารย์เบญจมาศ  ตันตยาภรณ์  บรรยายเรื่อง “ จดหมายและงาน
  จดหมายเหตุในมหาวิทยาลัย : สนทนาเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ หลวงอิงคศรีกสิการ 
  โดยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  จันทลักขณา  อาจารย์ดรุณา  สมบูรณกุล  ศาสตราจารย์  
  ดร.สุธรรม อารีกุล  ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. สุพล จันทราปัตย์

  2533   จัดทำโครงการบรรจุเข้าแผน ฯ  7 ( ปี พ.ศ. 2535 –2539) ขออนุมัติจัดตั้งเป็นฝ่าย
  หอจดหมายเหตุ เกษตรศาสตร์ได้รับอนุมัติในหลักการ

  ก.พ. 2536  นิทรรศการเรื่อง พัฒนาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในวาระที่มหาวิท
  ยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบสถาปนา 50 ปี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  14 ก.ย. 2536 การสนทนาเรื่อง เกษตรรำลึก : นานาทัศนะจากอาจารย์  ศิษย์เก่า และ
  นิทรรศการ(วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก, ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร)   
  รับมอบภาพหลวงอิงคศรีกสิการจากทายาทโดยอดีตอธิการบดี ( ศาสตราจารย์ ดร. กำพล   
  อดุลวิทย์ ) และจัดนิทรรศการประวัติ  3 บูรพาจารย์

  2539 นิทรรศการ 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

  2546  อธิการบดี ( รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ )   มีดำริให้ดำเนินงานจดหมาย
  เหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3  อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์ เป็นที่ทำการหอจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  25 พ.ย. 2546 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์ โครงการจัดตั้งหอจดหมาย
  เหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
  การจัดตั้งหอจดหมายเหตุ

   19 พ.ค. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้ง หอจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานภายใน มี
  ฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ( ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เรื่องจัดตั้งหอจดหมายเหตุ ณ       วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 )

   3 .สค. 2549 มหาวิทยาลัยรวมหอประวัติให้เป็นภารกิจในกำกับของหอจดหมายเหตุ ( ตาม
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2549 )


หอจดหมายเหตุ | เอกสารจดหมายเหตุ | การดำเนินงาน | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | รายชื่อเอกสารจดหมายเหต|บุคลากร
หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430
โทรสาร 0-2940-6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.