กิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ ปี 2555  

           รายงานประจำปี 2554
      
กิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ ปี 2554  

กิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ ปี 2553  

กิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ ปี 2552   

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ปี 2551

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ปี 2550

 
หอจดหมายเหตุ | เอกสารจดหมายเหตุ | การดำเนินงาน | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | รายชื่อเอกสารจดหมายเหต|บุคลากร
หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426-430
โทรสาร 0-2940-6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.