เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะเริ่มแรก
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอายุอันยาวนานมาร่วม
  60ปีประกอบกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นหน่วยงานใหม่และเอกสารส่วนใหญ่ยังคงกระจัดกระจาย
  อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ บางส่วนก็สูญหายตามกาลเวลาใน
  ระยะ
เริ่มแรกนี้ข้อมูลที่ทางหอจดหมายเหตุจะมีจัดหา ได้แก่
      • เอกสารที่แสดงถึงประวัติ พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
         คณะสำนัก สถาบันต่างๆฯลฯ
      •  คำสั่ง ประกาศ
      •  งานและเกียรติคุณบูรพาจารย์
      •  เหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      •  ประวัติอาคาร สถานที่
      •  แผนที่ แผนผัง และแบบการก่อสร้าง แผนแม่บท
      •  งานวิจัย
      •  ภาพถ่ายในโอกาสพิธีต่างๆ และ สื่อโสตทัศนวัสดุ
          เกี่ยวกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย

  การรวบรวมเอกสารดังกล่าวข้างต้นทำได้หลายทาง อาทิ ขอจากแหล่งข้อมูลภายใน
  มหาวิทยาลัยโดยเสาะแสวงหาและรวบรวมเอกสารเก่า ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง
  วีดิทัศน์ และโสตทัศนวัสดุในรูปต่างๆที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ การดำ
  เนินงาน ของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ การก่อตั้งในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะได้
  มาจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารนอกจากนี้ข้อมูลที่มีคุณค่า อาจจะขออนุเคราะห์จาก
  ผู้บริหารในอดีต – ปัจจุบัน นิสิตเก่า สมาคมนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากรมหาวิทยาลัย
  ทุกระดับ รวมทั้งบุคคลทั่วไปในฐานะเจ้าของเอกสารซึ่งจะได้ช่วยพัฒนารวบรวมข้อมูล
  ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

  ถ่ายภาพพร้อมกันเป็นที่ระลึกหน้าหอประชุม
  พ.ศ.๒๕๐๓
  ปกหน้า-ปกหลัง สูจิบัตรแจกในงาน พิธี
  พระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
  พ.ศ.๒๔๙๓
 
หอจดหมายเหตุ | เอกสารจดหมายเหตุ | การดำเนินงาน | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | รายชื่อเอกสารจดหมายเหต|บุคลากร
หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430
โทรสาร 0-2940-6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.