รายชื่อเอกสารจดหมายเหตุ  สามารถแบ่งออกได้เป็น

 • เอกสารตั้งแต่ช่วงก่อนการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนถึงวิทยาลัยเกษตร
  ศาสตร์( พ.ศ. 2443 –2485) เอกสารในช่วงนี้เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนา
  การทางด้านการเรียนการสอนวิชาการเกษตรในประเทศไทย ตั้งแต่การเรียนการ
  สอนในระดับโรงเรียนมาจนถึงการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นที่ภาคเหนือ

 • เอกสารตั้งแต่ช่วงการเริ่มตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – จนถึงปัจจุบัน
  ( พ.ศ. 2486 – ปัจจุบัน)เนื้อหาเอกสารจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระยะแรก
  ของการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยจนถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นเอกสาร
  ที่แสดงให้เห็นถึง ประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งต่างๆ แผนงาน และโครงการของมหา
  วิทยาลัยในระยะแรกๆ ( ดังแสดงในตารางเอกสารจดหมายเหตุ มก. ตารางที่3)

       *เอกสารดังกล่าวนี้ ขอดูเอกสารฉบับจริงได้ที่หอจดหมายเหตุ*

  *หมายเหตุ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศตารางกำหนดอายุเอกสารกลาง
  ของมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารกลางของ
  มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2549  *
  รายละเอียดดังแนบ*


               รายชื่อวัตถุหอประวัติที่เก็บรวมรวมไว้


   
  ท่านสามารถสืบค้นได้จาก ระบบฐานข้อมูลวัตถุหอประวัตclick here!!
    
 • ฐานข้อมูลเกษตรปูชนีย์ 60 ปี มก.    Click here
หอจดหมายเหตุ | เอกสารจดหมายเหตุ | การดำเนินงาน | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | รายชื่อเอกสารจดหมายเหตุ | บุคลากร
หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430
โทรสาร 0-2940 - 6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.