โครงสร้างในการดำเนินงาน
  ในปัจจุบัน หอจดหมายเหตุ มีสถานที่ดำเนินการอยู่ในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน มีฐานะ
  เทียบเท่า กองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีโครงสร้างการบริหารดังแผนภูมิ 

  การบริหาร
  
1. บุคลากร
    - รายชื่อบุคลากร

  2. ฝ่ายงานภายในหอจดหมายเหตุ
    - งานบริหารงานทั่วไป :… ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ, บุคลากร, การเงิน           พัสดุ, อาคารสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    - งานวิชาการ :… ทำหน้าที่รวบรวมเอกสาร, วิเคราะห์และประเมินคุณค่า,
         ให้บริการ และประสานความร่วมมือรวมทั้งการประชาสัมพันธ์
    - หอประวัติ มก.:… ทำหน้าที่รวบรวมวัสดุ สิ่งของ จัดแสดงนิทรรศการและให้บริการนำชม
           ประสานงานหอประวัติวิทยาเขต คณะ/สำนักและสถาบัน ฯลฯ

  คณะกรรมการของหอจดหมายเหตุ
  ในการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะ
  ทำงานขึ้น 3 คณะ คือ

  1.คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ 
  มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อดีตอธิการบดี และอดีตผู้บริหาร
  และผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบันจำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
  และขอบเขตงานจดหมายเหตุ
  2.คณะกรรมการจัดระบบประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  มีผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้า
  สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน (นางสุนันทา คัมภีร์)เป็นที่ปรึกษา
  3.คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุก คณะ สำนัก สถาบัน และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่
  จัดระบบประเมินคุณค่าเอกสาร โดยเฉพาะการคัดเลือกเอกสารสำคัญของหน่วย
  งาน เพื่อส่งมอบแก่หอจดหมายเหตุต่อไป

 
หอจดหมายเหตุ | เอกสารจดหมายเหตุ | การดำเนินงาน | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | รายชื่อเอกสารจดหมายเหต|บุคลากร
หอจดหมายเหตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ชั้น 4  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธินจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8616 ต่อ 426 - 430
โทรสาร 0-2940-6689 E-mail : archives[at]ku[dot]ac[dot]th
Copyright  © 2005, Kasetsart University Archives, All right Reserved.