โครงการศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทยและ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการศึกษาและดูงาน  วันที่  20 มีนาคม 2551  เวลา 9.00 - 16.30 น.

วัตถุประสงค์ของโครงการ     
                เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจงานจัดเก็บ    รวบรวม  อนุรักษ์บริการเอกสารจดหมายเหตุและการจัดแสดงเอกสารทางด้านจดหมายเหตุเพื่อนำมาปรับใช้ทั้งในหน่วยงานของตน และพัฒนางานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
     
คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ , คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจจากหน่วยงานในวิทยาเขตกำแพงแสน และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รวม 43 คน

 รายละเอียดการดูงาน
                    1. หอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย  ( 9.00 – 12.00 น.)                             ผู้ศึกษาและดูงานจะได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการดำเนินงานของหอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึงการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ

                     2.  พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย( 13.30 - 16.30  น.)   
                          ผู้ศึกษาและดูงานจะได้ความรู้ในเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และความรู้เกี่ยวกับประวัติของการธนาคารไทยในอดีตและวิวัฒนาการเงินตราไทย


   การไปศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
  หอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย
                         การไปศึกษาและดูงานหอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเน้นกล่าวถึงงานจัดการเอกสารประเภทจดหมายเหตุ กระบวนการงานจดหมายเหตุตั้งแต่ในส่วนของงานรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ  งานจัดการฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ  งานจัดหมวดหมู่และจัดทำเครื่องมือช่วยค้น  งานบริการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และงานสงวนรักษาและถ่ายโอนสื่อ พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุด้วย

                        หลังจากนั้นได้นำชมศูนย์เก็บเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยภายในศูนย์เก็บเอกสารจะมีการจัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้างขององค์กร และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เก็บเอกสารเป็นผู้ควบคุมดูแล ในส่วนการขอใช้เอกสารของหน่วยงานนั้นทางหน่วยงานที่ต้องการใช้เอกสารต้องทำหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารและศูนย์เก็บเอกสาร หลังจากนั้นทางศูนย์เก็บเอกสารจึงสืบค้นเอกสารให้ยังหน่วยงานนั้นต่อไป

                        ในส่วนพื้นที่ของการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุได้มีการจัดเก็บเอกสารตามหลักการของจดหมายเหตุคือ เก็บไว้ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้สารเคมีในการดับเพลิง  ส่วนของเอกสารได้จัดเก็บโดยใช้วัสดุไร้กรดในการเก็บรักษาเอกสาร เช่น แฟ้มไร้กรด กล่องไร้กรด ซองไร้กรด เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

             พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำหนักวังบางขุนพรหม  ซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระยานครสวรรค์วรพินิต เพื่อเป็นที่ประทับ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนมาเป็น กรมยุทธการทหารบก   กรมยุวชนทหาร  สภาวัฒนธรรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2488 ได้กลายมาเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทย  และภายหลังในปี พ.ศ. 2536 จึงได้มีการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้น

           การให้บริการและการจัดแสดง ภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งส่วนในการจัดแสดงออกเป็น 2 ชั้น
    ชั้นล่างเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราในประเทศไทย
    ชั้นบน
จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวังบางขุนพรหม และประวัติความเป็นมาของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถแบ่งได้เป็น

      ชั้นล่างทางทิศใต
  จัดแสดงเกี่ยวกับ เงินตราที่ใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจะเน้นเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ 

      ชั้นล่างทางทิศเหนือ  จัดแสดงเกี่ยวกับธนบัตรไทย โรงพิมพ์ธนบัตร และวิธีการดูธนบัตรปลอม

      ชั้นบน ทางทิศเหนือ  จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย และห้องเชิดชูเกียรติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

      ชั้นบนทางทิศใต้ เป็นห้องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระยานครสวรรค์วรพินิตนำเสนอเกี่ยวกับประวัติส่วนพระองค์และราชกุล “บริพัตร”  และประวัติความเป็นมาของวังบางขุนพรหม

             ห้องแสดงประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย                ห้องบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
                                                   

 

               
พื้นที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ห้องสมเด็จฯ
ห้องแสดงวิวัฒนาการเงินตรา