เสวนาวิชาการเรื่อง  " ภาพเก่าเล่าเรื่องราว ครั้งที่ 1"

จัดโดย    หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
วัตถุประสงค์ของโครงการ     
                 เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของภาพเก่าที่ทางหอจดหมายเหตุได้รับมอบจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสร้างความรู้ ความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจให้เกิดแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
        
  บูรพาจารย์ คณาจารย์  และ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 103 คน

หัวข้อการเสวนา
                                       เสวนาวิชาการเรื่อง " ภาพเก่าเล่าเรื่องราว ครั้งที่ 1"
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยกัน 3 ท่าน คือ
           ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม  จิตต์อนันต์     อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
          รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์  ไพรีพ่ายฤทธิ์    อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
          ศาสตราจารย์ สมเพียร  เกษมทรัพย์            อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
          และ  นางพิบูลศิลป์  วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก. เป็นผู้ดำเนินรายการ

เสวนาวิชาการเรื่อง " ภาพเก่าเล่าเรื่องราวครั้งที่ 1"

     การเสวนาวิชาการครั้งนี้  รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  เทศผล) เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวเปิดการเสวนาวิชาการ    จากนั้นนางพิบูลศิลป์  วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก. ในฐานะผู้ดำเนินรายการได้กล่าวนำถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาวิชาการครั้งนี้ว่า  เป็นผลสืบเนื่องจากการที่หอจดหมายเหตุ มก. ได้รับมอบรูปภาพ  ภาพสไลด์ จากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงบูรพาจารย์ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งภาพที่ได้รับมอบมาเหล่านี้ส่วนหนึ่งไม่มีรายละเอียดของภาพกำกับไว้  ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลทางจดหมายเหตุได้ จึงได้มีการจัดการเสวนาครั้งนี้
           ต่อจากนั้นศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม  จิตต์อนันต์ ในฐานะวิทยากร จึงเริ่มการเสวนาเกี่ยวกับภาพเก่าต่างๆ ในอดีตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้นำเสนอในรูปของโปรแกรม Power Point โดยมีวิทยากรอีกสองท่าน คือ ศาสตราจารย์สมเพียร  เกษมทรัพย์ และรองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ไพรีพ่ายฤทธิ์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมเสวนาในห้องประชุม  ซึ่งภาพเก่าที่นำมาใช้ในการเสวนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 14 หัวข้อด้วยกันคือ รอยพระบาทยาตรายังจารึก ว่าด้วยภาพเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รำลึกถึงมหาวิทยาลัยในอดีต  เป็นภาพของมหาวิทยาลัยยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนในสมัยอดีต  บูรพาจารย์ในอดีต  กิจกรรมของนิสิต ไม่ว่าจะเป็นการรับน้องรถไฟ ประเพณีการชิงธง พิธีถอดหมวกและปลดโบว์ งานอินเดียนไนท์  งานเกษตรแห่งชาติ  งานลีลาศเกษตรกร  กรีฑาภายใน ทีมฟุตบอล  ทีมรักบี้ของมหาวิทยาลัย  ดนตรีในมหาวิทยาลัย  งานเลี้ยงฉลองปีใหม่  การเข้าร่วมประท้วงเขาพระวิหาร  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานเลี้ยง