สัมมนาเรื่อง "หอจดหมายเหตุ หอประวัติ ดำเนินการอย่างไรให้ได้ดี"
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550
ณ ห้ิองประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 จัดโดย    หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 วัตถุประสงค์ของโครงการ     
                         เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ และหอประวัติและ เพื่อนำความรู้จากการสัมมนาไปปรับใช้ในการจัดการหอประวัติ หอจดหมายเหตุของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

  ผู้เข้าร่วมโครงการ
     
 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 71 คน

หัวข้อการสัมมนา
                 บรรยายเรื่อง“ ก้าวต่อไปของหอจดหมายเหตุ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
                 โดย นางพิบูลศิลป์  วัฑฒนะพงศ์      ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก.
                 บรรยายเรื่อง  “ การใช้ประโยชน์จากจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”
                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร อดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เอกสารจดหมายเหตุ
                 บรรยายเรื่อง “ หอจดหมายเหตุ หอประวัติ ดำเนินการอย่างไรให้ได้ดี”
                โดย อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
                การเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นานาสาระ เกี่ยวกับจดหมายเหตุ”
                โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร และรองศาสตราจารย์ลาวัณย์  ไกรเดช

 การประชุมสัมมนา เรื่อง “หอจดหมายเหตุ หอประวัติ ดำเนินการอย่างไรให้ได้ดี”

          การจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “หอจดหมายเหตุ หอประวัติ ดำเนินการอย่างไรให้ได้ดี ”  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550โดย หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  71  คน 
         ในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายทางวิชาการทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ( รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา  แก้วกัลยา ) เป็นผู้แทนอธิการบดีในการเปิดการสัมมนา
         จากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่อง “ ก้าวต่อไปของหอจดหมายเหตุ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยนางพิบูลศิลป์  วัฑฒนะพงศ์  ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก.   ในส่วนนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุในรอบ 3 ปีที่ผ่านมารวมถึงแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของหอจดหมายเหตุภายหลังจากที่ได้มีการรวมหน่วยงานหอประวัติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        การบรรยายในเรื่อง “ การใช้ประโยชน์จากจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร ที่กล่าวถึงวิธีการในการสืบค้นข้อมูลของวิทยากร โดยการใช้ประโยชน์ของเอกสารจดหมายเหตุเป็นองค์ประกอบหลักในการสืบค้น ในการจัดทำหนังสือในวาระสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย และยังกล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารจดหมายเหตุในด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การใช้เพื่ออ้างอิงในการเขียนโครงการ แผนงาน และพัฒนาการของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
       ในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายในเรื่อง “ งานจดหมายเหตุ จด-เขียน-เก็บอย่างไรให้เป็นจดหมายเหต"ุ โดย อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  บรรยายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ความหมายของจดหมายเหตุจากคำนิยามของนักจดหมายเหตุชื่อดัง จากหลายประเทศเช่น อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และไทยด้วย  รวมทั้งวิธีการพิจารณาคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุ  คุณค่าของการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ พร้อมยกตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุใกล้ๆตัวเช่นปริญญาบัตร หรือรูปถ่าย ที่สำคัญ   และได้เน้นถึงแนวทางการเก็บเอกสารจดหมายเหตุแบบดิจิตอล ซึ่งจะเข้ามาแทนเอกสารแบบกระดาษ
      หลังจากนั้นเป็นการเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง    “ นานาสาระ เกี่ยวกับจดหมายเหตุ”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  วิราพร และรองศาสตราจารย์ลาวัณย์  ไกรเดช  วิทยากรทั้งสามท่านได้บรรยายถึงประสบการณ์การใช้เอกสารจดหมายเหตุ ในการเขียนบทความ งานวิจัยหรือเขียนโครงการขอทุน วิธีการเก็บข้อมูลในแบบของตนเอง รวมทั้งบรรยายถึงคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุในชีวิตการทำงาน พร้อมกับแนะนำข้อคิดในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของหอประวัติ และการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
 
เอกสารประกอบการบรรยาย  ( Download ได้ที่นี่ )