โครงการศึกษาดูงาน
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อัยการไทย และ หอจดหมายเหตุ           หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ระยะเวลาการศึกษาและดูงาน      วันที่ 23  มีนาคม 2550   เวลา 9.00 – 16.00 น.

 สถานที่ศึกษาและดูงาน             หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อัยการไทย และ หอจดหมายเหตุ  
                                          หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 วัตถุประสงค์ของโครงการ     
    เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจงานจัดเก็บ รวบรวม อนุรักษ์บริการเอกสารจดหมายเหตุและการจัดแสดงเอกสารทางด้านจดหมายเหตุ  เพื่อนำมาปรับใช้ทั้งในหน่วยงานของตน และพัฒนางานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

  
ผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2. คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย

การไปศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อัยการไทย

  การไปศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พิพิธภัณฑ์อัยการไทยเป็นสถานที่แรกที่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาและดูงาน โดยมีคุณเอมอร  ตันเถียร หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำพิพิธภัณฑ์อัยการไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ ( นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล)  มากล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน  โดยเป็นการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์อัยการไทย ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกฎหมายโบราณ ในปี พ.ศ. 2535  จนมาถึงในปัจจุบัน   ในส่วนของการดำเนินงานในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุนั้น ทางพิพิธภัณฑ์อัยการไทยได้มีการจัดแบ่งประเภทของเอกสารออกเป็น 5  ประเภทด้วยกันคือ  หนังสือราชการ  สำนวนคดีประวัติศาสตร์  เอกสารโบราณ  เอกสารต้นฉบับตัวเขียน และ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
  หลังจากฟังบรรยายสรุปแล้ว คุณเอมอร  ตันเถียร ได้นำชมภายในพิพิธภัณฑ์อัยการไทยและห้องสมุดสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 11 ของสำนักงานอัยการสูงสุด  อาคารถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีในวันและเวลาราชการ

 

หอจดหมายเหตุ  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถานที่แห่งที่สองที่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาและดูงาน  ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารไสว  สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์สนเทศและหอสมุด เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2545 โดยให้บริการเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์อักษรและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ภายในหอจดหมายเหตุ  บริการยืมเพื่อการใช้อ้างอิงแก่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร บริการสืบค้นข้อมูลจากเครื่องมือช่วยค้นตามระบบงานจดหมายเหตุ  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการอื่นๆ โดยมีคุณศราวุฒิ  วัชระปันดี นักจดหมายเหตุ เป็นวิทยากรและนำชมงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ กฎทบวง  ข้อบังคับ  คำสั่ง  แผนแม่บทและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  หลักสูตรและระเบียบการศึกษา   แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน์ ภาพถ่าย เป็นต้น
ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารเดียวกัน โดยได้มีการฉายภาพวีดีทัศน์กล่าวถึงความเป็นมาของหอประวัติและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และแนะนำห้องต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 14 ห้องโดยสังเขป  จากนั้นจึงเข้าชมห้องต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์