โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระยะเวลาการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน    วันที่ 22 กรกฎาคม 2552

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาและศึกษาดูงาน 
              เพื่อให้บุคลากรของหอจดหมายเหตุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงาน
   
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   32 คน

 การศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            
          การศึกษาดูงานที่ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์สุมิตรา นวลมีศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และว่าที่ร้อยตรีหญิง นิธิมา แก้วมณี เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำศูนย์วิทยบริการ จากนั้นจึงนำชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่บนชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยภาพและวัตถุสิ่งของ รวมทั้งจัดมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ ปริญญาบัตรของสถาบัน ภาพชุดครุย เครื่องแบบ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น พระพุทธสุนันทากร ดอกแก้วเจ้าจอม และสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีน้ำเงินกับสีชมพู ” เป็นต้น
        จากนั้นเข้ชม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตำหนักสายสุทธานภดล ซึ่งภายในจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระประวัติพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของตำหนักนี้ เช่น ภาพเขียนสีน้ำของคุณข้าหลวงในตำหนัก พระรูปเจ้านายของตำหนักนี้   ส่วนชั้นล่างอีกมุขหนึ่งเป็นศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการนวดแผนโบราณ ตำรับชาววัง

      ในช่วงบ่าย ศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอนุรักษ์เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนหลานหลวง โดยมี คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม การจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

      ห้องจัดแสดงชั้นที่ 1 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และช่วง 35 ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
        
ห้องจัดแสดงชั้น 2   จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ พระราชจริยวัตรและพระราชนิยมในด้านต่างๆ รวมไปถึงพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ เสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นต้น
     ห้องจัดแสดงชั้น 3 จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านต่างๆ เช่น พระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ  ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

        หลังจากนั้นได้เข้าชม นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับรัฐสภาไทย ณ อาคารรำไพพรรณี ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ด้วยกันคือ
        ชั้นที่ 2 เป็นห้องจัดแสดงรถยนต์พระที่นั่ง ร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนวียน ส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวรนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการกำเนิดรัฐสภาในโลกของประเทศต่างๆ ประวัติการกำเนิดของรัฐสภาไทย รัฐธรรมนูญไทย รูปแบบรัฐสภาไทย เป็นต้น
       ชั้นที่ 3   ห้องจัดแสดงนิทรรศการคณะรัฐมนตรีไทย เป็นการนำเสนอเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียและรุ่นจำลอง อธิบายเรื่องราวโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ยุค ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบัน (คนที่ 27 ) รวมทั้งรายชื่อคณะรัฐมนตรีในแต่ละสมัย
       ชั้น 4 เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน วิธีการสวมใส่และประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนำเสนอวิธีการและขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

นิทรรศการเกี่ยวกับรัฐสภาไทย