การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง
“การบันทึกเหตุการณ์สำคัญ :เอกสารชั้นต้นในงานจดหมายเหตุ"
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอประวัติ มก. , พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ระยะเวลาการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน    วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2551

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาและศึกษาดูงาน 
               เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการแนวทางปฏิบัติในการบันทึกเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานและเหตุการณ์สำคัญ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปปรับใช้ในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ


 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงาน
     
บูรพาจารย์ คณาจารย์ นิสิต บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกและผู้ที่สนใจ จำนวน   59 คน และผู้สนใจศึกษาดูงานจำนวน 47 คน

 รายละเอียดการสัมมนาในวันที่ 6 สิงหาคม 2551
            การสัมมนาเรื่อง การบันทึกเหตุการณ์สำคัญ : เอกสารชั้นต้นในงานจดหมายเหตุ ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จัดโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ

            ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นการบรรยายทางวิชาการในช่วงเช้า และมีการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย โดยมี  รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ (ผศ. มยุรี เทศผล) เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา

            จากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่อง “ การบันทึกเหตุการณ์สำคัญ : เอกสารชั้นต้นในงานจดหมายเหตุ ” โดย นางสาวนันทกา พลชัย นักจดหมายเหตุ 8 ว. หัวหน้ากลุ่มบันทึกเหตุการณ์ซึ่งได้อธิบายถึงรูปแบบของจดหมายเหตุในประเทศไทยและความเป็นมาของรูปแบบการบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกและในประเทศไทย โดยได้ยกตัวอย่างรูปแบบการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของไทยในสมัยต่างๆ เช่น จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน และพระราชพงศาวดาร เป็นต้น

           หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดทำบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน โดยจะมีขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพร้อมในการบันทึกเหตุการณ ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ และคณะทำงานบันทึกเหตุการณ์ขึ้นเพื่อคัดเลือกเหตุการณ์สำคัญที่จะทำการจดบันทึก หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ การรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ , การสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์ โดยการจด ถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียง หลังจากนั้นเป็นขั้นตอน การเรียบเรียงบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ , การตรวจแก้ต้นฉบับ และ การจัดพิมพออกมาเป็นรูปเล่มตามลำดับ

            ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ การฝึกปฏิบัติการจัดทำบันทึกเหตุการณ์ ” โดยให้ผู้ร่วมสัมมนาทดลองประเมินเรื่องที่สมควรบันทึกเป็นจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย หรือของชาติทั้งนี้วิทยากรยังได้ยกตัวอย่างโครงเรื่องจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาเป็นแนวทางในการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์อีกด้วย

                                การศึกษาดูงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2551                         

          ในช่วงเช้าศึกษาดูงานที่ หอประวัติ มก. โดยมีผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก. เป็นผู้บรรยายประกอบการนำชมห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 4 ห้องของหอประวัติ มก. คือ ห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาล ห้องสามบูรพาจารย์ – แก้วเกษตร ห้องสารนิเทศหกทศวรรษ และห้องก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด และนิทรรศการเกษตรศาสตร์

          ในช่วงบ่าย ศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานที่แรกที่ศึกษาดูงานคือ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ในวาระโอกาสครบรอบ 120 ปี ศาลยุติธรรม จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบการศาลไทย วัฒนธรรมทางการศาล และแนวคิดจริยธรรมของบรรพตุลาการ ในส่วนของพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ จัดแสดงประวัติศาสตร์ศาลไทย โดยแบ่งตามยุคสมัยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยในแต่ละยุคสมัยมีการจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ เอกสารสำคัญประกอบไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีการจำลองห้องพิจารณาคดีสมัยโบราณประกอบแสง สี เสียง เรื่อง คดีพระยอดเมืองขวาง จัดแสดงไว้ด้วย ห้องที่ 2 คือ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เป็นที่จัดแสดงประวัติบรรพตุลาการ หนังสือกฎหมายที่หายาก และเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีสำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้แสดงวิธีการซ่อม รักษาเอกสารจดหมายเหตุของหน่วยงานอีกด้วย

         พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดงสิ่งของที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคารของไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยใหม่ให้มีรูปแบบการจัดแสดงด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และได้รวม หอจดหมายเหตุราชหฤทัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญและทรงคุณค่าของธนาคาร มาไว้ในบริเวณเดียวกันด้วย ในส่วนพื้นที่จัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน             ส่วนแรกคือ วิวัฒนาการเงินตรา นำเสนอเกี่ยวกับ พัฒนาการทางการเงินของโลกและของประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
            ส่วนที่ 2 คือ วิวัฒนาการธนาคาร นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการการธนาคารในประเทศไทย พระประวัติกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย พระบิดาแห่งการธนาคารไทย และธนาคารบุคคลัภย์ ( BOOK CLUB ) ธนาคารไทยแห่งแรก
            ส่วนที่ 3 คือ ต้นแบบธนาคารไทย จัดแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการของธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ในอดีต และพัฒนาการกิจการธนาคารไทยพาณิชย์ในประเทศไทย
            ส่วนที่ 4 คือ ไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของธนาคาร การบริการอันทันสมัยของธนาคารในรูปแบบต่างๆ

           ในส่วนของ หอจดหมายเหตุราชหฤทัย อยู่บริเวณชั้นล่าง ของส่วนจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านเอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารโสตทัศนวัสดุที่สำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย      

       

          
   
           

หอประวัติ มก.
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
แสดงการซ่อมเอกสาร