คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 )

 

                คณะกรรมการ

              

               คณะอนุกรรมการทำงานชุดนี้จะเป็นตัวแทนมาจากแต่ละวิทยาเขต คณะ สำนัก สถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีด้วยกันทั้งหมด 48 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 3 วิทยาเขต 13 คณะ 9 สำนัก 7 สถาบัน 4 วิทยาลัย และที่เหลือเป็นหน่วยงานภายในประเภท กอง และศูนย์

 

คณะเกษตร

               1. นายธรรมศักดิ์  สมมาตย์                                           2. นางขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ

               3. นายพงศ์เทพ  อัครธนกุล

 

คณะบริหารธุรกิจ

               1. นายพิเศษ  ปั้นรัตน์                                                    2. น.ส. อารีย์  สีแสงสุข

               3. นางยุพิน  แย้มอักษร

 

คณะประมง

               1. นางมยุรี  จัยวัฒน์                                                        2. นายสุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ

               3. นางชัชรีย์  แก้วสุรลิขิต

 

                                 คณะมนุษยศาสตร์

               1. น.ส. ธาริณี  รอดสน                                                   2. น.ส. กิติมา อินทรัมพรรย์

               3. นางหนึ่งฤทัย  กลิ่นจันทร์

 

คณะวนศาสตร์

               1. นายสุรีย์  ภูมิภมร                                                        2. นายดำรง  พิพัฒน์วัฒนากุล

               3. น.ส. มณฑาทิพย์  โสมวิชัย

 

คณะวิทยาศาสตร์

               1. นางลักขณา  จรรยาชัยเลิศ                                        2. นางบงกชรัตน์  ปิติยนต์

               3. น.ส. บงกช  ศรีกระจ่าง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

               1. นายมนตรี  ค้ำชู                                                          2. นายนรณฤต  จันทวรรณ

               3. น.ส. ชุติมา  เทพเฉลิม

 

คณะศึกษาศาสตร์

               1. นางสุวรรณี  ประสานเกลียว                                    2. นางพุดกรอง  คุ้มวงศ์ไทย

               3. น.ส. ยิ่งลักษณ์  ตั้งพินิจกุล

 

คณะเศรษฐศาสตร์

               1. นางอภิวันท์  กำลังเอก                                              2. นายบุญเติม  ติระวัฒน์ประเสริฐ

               3. น.ส. เสาวลักษณ์ ปโกฏิประภา

 

คณะสังคมศาสตร์

               1. น.ส. เฌอมาลย์  ราชภัณฑารักษ์                               2. นายจำรอง  เงินดี

               3. น.ส. ภัทรพรรณ  เล้านิรามัย                                    

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

               1. นายสมชัย  พงศ์จรรยากุล                                         2. นางวรรณดา  สุจริต

               3. ม.ล. สุนทรานี  ทองใหญ่

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

               1.นายสมจิต  สุรพัฒน์                                                    2. นางสินีนาถ  จริยโชติเสิศ

               3. น.ส. ผุสดี แซ่ลิ่ม

 

บัณฑิตวิทยาลัย

               1. นางเพ็ญพิตร  ประคองจิต                                        2. นางอัจฉรา  ผ่องอุดม

               3.  นางสมสุข  นูหาร

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

               1. น.ส. ประภัสสรา  นีละคุปต์                                     2. น.ส. ทัศนีย์  บุญประคอง

               3. น.ส. อรอนงค์  ผิวนิล

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

               1. นางประฌมรัตน์  สุคนธปฏิภาค                                             2. น.ส. พจนา  สมทรัพย์

               3. น.ส. ดุษฎีภรณ์  สุสกุล

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

               1. นางสุนทรา  โตบัว                                                     2. นางละเอียด  แจ่มจันทร์

               3. นางขวัญตา  บุญวาศ

 

วิทยาลัยชลประทาน

               1. นายรสุ  สืบสหการ                                                    2. นายประภัสร์  คมไพบูลย์กิจ

               3. นายกรตสุวรรณ  โพธิ์สุวรรณ

 

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

1.นายณรงค์  อาบกิ่ง

 

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

               1. นางพรพิมล  ดีวัน                                                      2. นายเรวัติ  อ่ำทอง

3.นายกฤษณ์  พลอยโสภณ

 

สำนักหอสมุด

               1. นางวราภรณ์  แดงช่วง                                              2. นางสหัทยา  คล้ายหาญ

               3. นางกาญจนา  วสุสิริกุล

 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

               1. น.ส. จิตธนา    โตนดดง                                            2. นางสุรินทร์  บัวทอง

3.น.ส. อำไพ  แจ้งบุญ

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล

               1. นางพรพิมล  บุนนาค                                                 2. นางโกมล  สังขสุวรรณ์

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร

1. นางสุภาภรณ์  ไชยภัฏ                                               2. นางสมประสงค์  บานพับทอง

3. น.ส. ปิยวรรณ  จั่นเพิ้ง

 

สำนักการกีฬา

1. นายมาโนช  สุวรรณศิลป์                                          2. นายมีลาภ  นัฎสถาพร

3. นางรังสันต์  เปียธัญญา

 

สำนักประกันคุณภาพ

               1. ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ                         2. น.ส. วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ

               3. นางมุกดา  เกตุแก้ว

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

               1. นางสายใจ  บุญสุข                                                     2. นางอุษา  เนียรสอาด

               3. นางกาญจนา  สิทธิชัย

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

               1. นางอุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท์                                 2. นางอัครเทวี  ผลาเกส

               3. นางกาญจนา ขันติศิริ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.

               1. นายสิทธิชัย  เกษตรเกษม                                         2. นางอรวรรณ  วงษ์วานิช

               3. นางสุไร  สุวรรณรัตน์

 

สถาบันสุวรรณวาจากกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

               1. นางจันทนา  ศรีอินทร์                                               2. นายหนูจันทร์  มาตา

               3. น.ส. นิตยา  แก้วขวัญ

 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์

               1. นายธำรงศิลป  โพธิสูง                                              2. น.ส.พินิจ  กรินทร์ธัญญกิจ

               3. นางสุปราณี  งามประสิทธิ์

 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

               1. นางจันทร์เพ็ญ  พิรุณเกษตร                                     2. นางประนอม  มีทรัพย์

               3. น.ส. สุวรรณา  เสือพัก

 

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

               1. นางอรจันทร์  ธรรมมิญช                                          2. นายพงศ์วัฒน์  เกิดโชคชัย

               3. นายพิสิษฐ์  รัตนมานพสกุล

 

ศูนย์นานนาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

               1. นายคมสรรพ์  บุณยสิงห์                                           2. น.ส. ปราณี  เปียธัญญา

               3. น.ส. ละอองดาว  กะการดี

 

กองกลาง

               1. นางศุภรัชฎา  บุณยปรรณานนท์                               2. น.ส. อัจฉรีย์  ยุวพันธ์

3. น.ส. ศิริพร  นาคะปักษิณ

 

กองคลัง

               1. นางศรินทิพย์  พันธ์ลิมา                                            2. นายธีระวัฒน์  บุญเกิด

               3. น.ส. พัฑฒาภร  วรสัตย์

 

กองกิจการนิสิต

               1. นายสุรชัย  จารุเดชา                                                   2. น.ส. ตรุณี เธียรฐิติธัช

3.นางวิภาวี  บุญประเสริฐ

 

กองการเจ้าหน้าที่

               1. น.ส. มธุรส  กิตติพงศ์พิศาล                                     2. น.ส. อรวรรณ  จันทะพาหะ

 

 

กองบริการการศึกษา

               1. นางวนิดา  เสาะด้น                                                    2. น.ส. วราภรณ์  มานะตระกูล

3.น.ส. จิราวรรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา

 

 

กองแผนงาน

               1. น.ส. ยุพา  วงษ์อุบล                                                   2. นายบัณฑิต  ศรีสุชาติ

               3. นายเกษม  โรจน์วิบูลย์

 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

               1.  นายมานพ  เทียนเมืองปัก                                        2. นายศรราม  รักสกุล

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

               1. น.ส. ภิญลดา  หวังแก้ว                                                            2. นางนิยดา  เชียงเงิน

 

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               1. นางอารมย์จิตต์  ฟองทอง                                        2. นายประพันธ์  บุญคง

               3. นายจตุรวิทย์  พิมพ์ทอง

 

สำนักบริการวิชาการ

1. นายกอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ

 

สำนักกฎหมาย มก.

               1. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร                                  2. นางวรรณา นาวิกมูล

               3. นางจุไร  เกิดควน

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

               1. นายประเทือง ทินรัตน์                                               2. นางสุพิญญา กาวไธสง

               3. น.ส. ขนิษฐา  ไชยฤกษ์

 

คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( เพิ่มเติม)

( ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 )

 

          วิทยาเขตกำแพงแสน

               นายอนิรุธ  สุขจิตต์

 

 

               วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

               นางสาวศิริลักษณ์  ประสันแพงศรี

 

               วิทยาเขตศรีราชา

               นายจำลอง  เจียมจำนรรจา

 

               คณะสังคมศาสตร์

               นางบรรจง  กลิ่นสงวน

 

คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ สำนัก สถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ในการพิจารณาความสำคัญและคัดแยกเอกสารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดเก็บหรือมอบแก่หอจดหมายเหตุต่อไป โดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และร่วมพิจารณาวางหลักเกณฑ์ประเมินคุณค่าเอกสารของหน่วยงาน เพื่อกำหนดประเภทเอกสารที่ทำลายได้ และเอกสารสำคัญที่ทำลายไม่ได้ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งกำหนดอายุการเก็บ