คณะกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 )

 

รายนามคณะกรรมการ

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                                                                 ที่ปรึกษา

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี                                                                     ที่ปรึกษา

นางสุนันทา  คัมภีร์                                                                                     ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน

ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก.                                                              ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองกลาง                                                                                รองประธานกรรมการ

นายอุดมพงษ์  ดอกไม้                                                                                 กรรมการ

นางสุวรรณี  ประสานเกลียว                                                                      กรรมการ

นางมะลิวัลย์  ฉวีสุข                                                                                     กรรมการ

นางสายใจ  บุญสุข                                                                                       กรรมการ

นางชิดชนก  สายชุ่มอินทร์                                                                        กรรมการ

นางนัยนา  ตรีเนตรสัมพันธ์                                                                       กรรมการ

นางสหัทยา  คล้ายหาญ                                                                               กรรมการ

นางศุภรัชฎา  บุณยปรรณานนท์                                                               กรรมการและเลขานุการ

นางทุเรียน  อวยโชคชัย                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( เพิ่มเติม)

( ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ  วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 )

 

               นางสาวพฎา  พุทธสมัย                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้คณะกรรมการจัดระบบประเมินคุณค่า และกำหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าเอกสาร เพื่อวางระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน