คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ณ วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 )

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

นายอำพล  เสนาณรงค์                                                                                ประธานที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ    นคร                                                        ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก                                                                          ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ                                                    ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก  ปรีชานนท์                                               ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม  อารีกุล                                                             ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.  กำพล  อดุลวิทย์                                                           ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร                                                                ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์                                                      ที่ปรึกษา

คุณหญิงสุชาดา  ศรีเพ็ญ                                                                             ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์บุญธรรม  จิตต์อนันต์                                                           ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ปวิณ  ปุณศรี                                                                          ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการอำนวยการ

 

อธิการบดี                                                                                                      ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                                                                 รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                          กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                           กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                                     กรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา                                                                 กรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                   กรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน                                                         กรรมการ

คณบดีคณะเกษตร                                                                                        กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                                             กรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์                                                                            กรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                                                           กรรมการ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                             กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.                                        กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์                                                    กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม                                                กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด                                                                         กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร                     กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์                                             กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุวิทย์  รัตนานันท์                                                         กรรมการ

อาจารย์ชัยวัฒน์  ศีตะจิตต์                                                                           กรรมการ

อาจารย์วรรณา  นาวิกมูล                                                                             กรรมการ

รองศาสตราจารย์ลาวัณย์  ไกรเดช                                                             กรรมการ

รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์  โชติกไกร                                                       กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  วิราพร                                                           กรรมการ

นายชูชาติ  ตันอังสนากุล                                                                            กรรมการ

นางสาวจันทิภา  พุ่มจันทร์                                                                         กรรมการ

นางวันทนี  โกวิทางกูร                                                                                กรรมการ

นางสุนันทา  คัมภีร์                                                                                      กรรมการและผู้ประสานงาน

นางพิบูลศิลป์  วัฑฒนะพงศ์                                                                      กรรมการและเลขานุการ

นางนัยนา  ตรีเนตรสัมพันธ์                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                นางทุเรียน  อวยโชคชัย                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( เพิ่มเติม)

( ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 )

 

 

               นายพิชิตชัย  ผ่องอุดม                                                                                กรรมการ

               นางสาวพฎา  พุทธสมัย                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้ คณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ ม. เกษตรศาสตร์ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และขอบเขตงานจดหมายเหตุ