แนะนำและสัมมนา
"ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ุ์"

วันที่ 27 -28 พฤษภาคม  2552
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

จัดโดย    หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ     
                1.  เพื่อจัดทำ “ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ บูรพาจารย์และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ในรูปสื่อผสม ( Digital Archives )
                2.  . เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบูรพาจารย์และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่คนรุ่นหลัง ซึ่งจักได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากบูรพาจารย์ ผู้ใกล้ชิด หรือบุคคลร่วมสมัยของบูรพาจารย์ ซึ่งบุคคลรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
                3. เพื่อเรียนรู้การจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาดำเนินการ

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
     
บูรพาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ นิสิตเก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ จำนวน 112 คน

                         งานแนะนำฐานข้อมูลบูรพาจารย์  วันที่ 27 ฑฤษภาคม 2552
    
                 “ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”  เริ่มพิธีเปิดในเวลา 13.30 น. โดยมี ผศ. มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการเป็น ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแนะนำและเปิดตัว “ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” โดย นางพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ และนางสาวพฎา พุทธสมัย นักเอกสารสนเทศ หอจดหมายเหตุ มก.ซึ่งฐานข้อมูลนี้เป็นการนำข้อมูลทั้งเนื้อหาและรูปภาพมาจากหนังสือ “ เกษตรปูชนีย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 – ปัจจุบัน โดยหอจดหมายเหตุ มก. ได้เพิ่มเติมข้อมูลของอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยที่กำลังดำรงตำแหน่งในปัจจุบันเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ มก. ในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ปี ประกอบด้วย บูรพาจารย์จากคณะ สำนัก สถาบัน และศูนย์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งในส่วนของสัญลักษณ์ ภาพ และเรื่องราวเด่นๆ ใน มก. ที่ทางหอจดหมายเหตุ มก. ได้จัดทำเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ในเนื้อหา ฐานข้อมูลนี้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุ มก. คือ http://archives.psd.ku.ac.th/ ชื่อ “ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”
                  หลังจากการแนะนำและเปิดตัวฐานข้อมูลฯ แล้ว ได้เปิดช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้แก่ บูรพาจารย์ ทายาทของบูรพาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำฐานข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วม แสดงความคิดเห็น อาทิ ศ. ระพี สาคริก ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรที่จะมีข้อมูลย้อนหลังให้มากกว่านี้ เพราะประวัติของมหาวิทยาลัยมีอยู่มาก มีมาก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ. อาบ นาคะจัด ได้แสดงความเห็นว่า น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มมีการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นพัฒนาการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 งานสัมมนา “ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”

                ในภาคเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จากวันเริ่มต้น-วันนี้ ” . โดยนางพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มก. โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมานับตั้งแต่การก่อตั้งหอจดหมายเหตุ มก. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งมีอายุครบ 5 ปี ให้เห็นพัฒนาการของหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยสรุปภารกิจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และเครือข่ายหอประวัติ มก. ที่มีอยู่ในวิทยาเขตและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

                หลังจากนั้น รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดีคนที่ 13 ผู้ริเริ่มจัดตั้งหอจดหมายเหตุ มก. ได้ขึ้นกล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับหอจดหมายเหตุ มก. ที่ก่อตั้งมาครบ 5 ปี ให้ข้อคิดและความสำคัญของประวัติศาสตร์ การมีหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และหอประวัติ เพื่อรวบรวมประวัติ และข้อมูลอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน มีคุณค่า ทำให้คนรุ่นหลังมีจิตวิญญาณในองค์กร ในสถาบัน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต จากนั้น รศ. อรรถ บุญนิธี บูรพาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ มก. ได้กล่าวถึงความทรงจำต่างๆ ในสมัยที่ท่านยังเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ยังศึกษาหาความรู้ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์เคยสอนอยู่เสมอ และกล่าวถึงความสำคัญของห้องสมุดที่มีประโยชน์ต่ออาจารย์มาตั้งแต่สมัยรับราชการ สอนนิสิต และศึกษาหาความรู้ในปัจจุบันหลังเกษียณ และ ดร. นิรันดร์ สิงหบุตรา ได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์ได้ริเริ่มไว้และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำหนังสือรุ่น KU 13 และเรื่องการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะเกษตรโดยท่านอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มแบบแผนการฝึกซ้อมใหม่ และคณะต่างๆ นำไปปฏิบัติด้วยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และการที่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการจากมหาวิทยาลัยไปช่วยจัดงานวันเกษตรของโรงเรียนปิยชาติพัฒนา จ. นครนายก ซึ่งมีกรรมการจากทุกสาขาในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันปฏิบัติงาน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมากในการจัดงานปีนั้น

              นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “ จดหมายเหตุดิจิทัล ( Digital Archives ) ” โดยเริ่มกล่าวถึง่คำจำกัดความของคำว่า จดหมายเหตุ จากนิยามศัพท์ของหลายหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความหมาย รูปแบบ และประโยชน์ของจดหมายเหตุดิจิทัล ความเกี่ยวเนื่องระหว่างจดหมายเหตุดิจิทัล ห้องสมุดดิจิทัล การจัดทำเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น แผนที่โบราณ วารสารวชิรญาณวิเศษ เป็นต้น โดยมีการแสดงตัวอย่าง Digital Archives ในรูปแบบต่างๆ และตัวอย่างหน่วยงานที่มีการเผยแพร่เอกสารในรูปแบบดิจิทัล เช่น ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STKS หรือ National Archives ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสืบค้นเอกสารราชการได้โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนได้

              นายชิตพงษ์ กิตตินราดร บรรยายในหัวข้อ “ ลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัล ( Creative Commons license ) ได้กล่าวถึงเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ในโลก Digital หรือ Creative Commons ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ครีเอทีฟคอมมอนส์ คือ การสงวนสิทธิ์ที่สมเหตุสมผล การส่งเสริมคนให้เคารพสิทธิ์มากขึ้น การคืนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์สู่สาธารณะ การทำบุญยุคใหม่ และรากฐานของวัฒนธรรมเสรี วิทยากรได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ของครีเอทีฟคอมมอนส์ ( CC ) รูปแบบและประเภทลำดับขั้นของสิทธิ์ในแต่ละแบบที่จะใช้กับข้อมูลดิจิทัล การเลือกใช้รูปแบบผสมสิทธิ์ของผู้ใช้งานในอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของหน่วยงานที่มีการใช้ CC และกำลังดำเนินการใช้ในอนาคต เป็นต้น

              ในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “ การจัดทำฐานข้อมูล ( Digital Archives ) บูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” โดยนางสาวพฎา พุทธสมัย นางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์ และนาย วิชัย ปฏิภากรณ์ โดยเริ่มจากนางสาวพฎา พุทธสมัย นักเอกสารสนเทศ หอจดหมายเหตุ มก. แนะนำฐานข้อมูล “ บูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงฐานข้อมูลฯ การใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลจากหัวข้อต่างๆ ภายในฐาน จากนั้นจึงกล่าวถึงการได้มาซึ่งเนื้อหาของฐานข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำฐานข้อมูลฯ แหล่งข้อมูลในส่วนของเนื้อหา จากนั้นในส่วนของภาพประกอบ นางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์ นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มก. ได้มาเล่าประสบการณ์ในส่วนของการจัดทำภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงการหาภาพประกอบจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย เช่น สำนักประชาสัมพันธ์ มก. สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน เป็นต้น

               ในส่วนของนายวิชัย ปฏิภากรณ์ ได้บรรยายในส่วนของเทคนิคในการจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้เฉพาะทางในการเขียนและจัดทำฐานข้อมูลฯ นี้ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำฐานข้อมูลฯนี้ ขั้นตอนการทำงาน  การออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือสำหรับปรับปรุงคุณภาพข้อมูล เครื่องมือสำหรับแปลงข้อมูล ภายใน HTML การติดตามผลการใช้งาน การทดสอบการใช้งาน (ภายใน, Off-line และ On-line ) แนวทางในการปรับปรุง ได้แก่ เนื้อหาข้อมูล ประเภทของข้อมูล การแสดงผล เป็นต้น ช่องทางการติดต่อ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลอื่นๆ ปรับปรุงรูปแบบให้มีมาตรฐานทุกขั้นตอน ผลงานสามารถนำไปต่อยอดและเก็บไว้ใช้อ้างอิงต่อไปได้ เป็นต้น

         *    เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร  *       

1. เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณพิบูลศิลป์ วัฒฑนะพงศ์ เรื่อง ก้าวต่อไปของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download Here
 2. เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณประดิษฐา ศิริพันธ์ เรื่อง จดหมายเหตุ ดิจิทัล    Download Here
3. เอกสารประกอบการบรรยายของคุณ ชิตพงษ์ กิตติตนราดร       Download Here
4. เอกสารประกอบการบรรยายของคุณ พฎา พุทธสมัย คุณปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์ และคุณวิชัย ปฏิภาภรณ์    Download Here


      ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p001.html