การประชุมสัมมนาประจำปีสมาคมจดหมายเหตุสยามประจำปี 2551และสัมมนาวิชาการ
"ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : จดหมายเหตุ - ประวัติศาสตร์ - นิเวศวิทยา - ชาติพันธุ์"
วันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์  2552
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

จัดโดย    มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด, สมาคมจดหมายเหตุไทย, กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงราย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ     
                1.  เพื่อ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
                2. เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
                3. เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบจากกระแสความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากแผนพัฒนาเชิงเศรษฐกิจบนลุ่มน้ำโขงในปัจจุบัน
                4.เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองสังคมไทย

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
     
สมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย  นักจดหมายเหตุ  นักเอกสารสนเทศ  ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร  ครู-อาจารย์  นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

                          การสัมมนาสามัญประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทย  2551  มีกิจกรรมดังนี้
    
                    การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 2 วัน พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการจัดขึ้นที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาและมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกล่าวรายงานหลังจากนั้น เป็นการอภิปราย เรื่อง “ไฟฟ้า : วิกฤตของไทยกับโอกาสของลาว” โดย นาวาเอก ดร. สมัย ใจอินทร์ รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รศดร. กัมปนาท ภักดีกุล และคุณสุพจี นิลอุบล ดำเนินการอภิปราย เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงความเปลี่ยนแปลงของลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเกิดจาก การสร้างเขื่อนทางตอนบนของลุ่มน้ำโขงจากนั้นได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาประเทศของประเทศลาว โดยการสร้างเขื่อน เพื่อขายกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน แล้วนำเงินไปพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และได้เสนอให้ทุกประเทศลุ่มน้ำโขงหันมาร่วมมือกันแก้ไขหัญหา

                 ช่วงบ่าย เป็นการสัมมนาใน 2 หัวข้อด้วยกันคือเรื่อง "ชาติพันธุ์ สันติภาพ ลุ่มน้ำโขง" โดย ดร. ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล คุณภาณุ แสงเทียนหยุด คุณซี แซ่ลี  รศ. ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ อภิปรายถึง การดำรงอยู่และสันติภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ การสืบเชื้อสายร่วมบรรพบุรุษเดียวกันในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การคงอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม พร้อมทั้งยังได้อภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิถีการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่

                ในส่วนของเรื่อง " จดหมายเหตุหมอดอดด์ในความรับรู้ของไทย" อภิปรายโดย ดร. บุญยงค์ เกศเทศ , คุณทองแถม นาถจำนง คุณธงชีย ลิขิตพรสวรรค์ และ ผศ. กาญจนี ละอองศรี บรรยายเกี่ยวกับประวัติและผลงานของ ดร. วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ จากหนังสือที่ท่านได้บันทึกชื่อว่า " The Tai Race - The Elder Brother of  the Chinese" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท- ไต ในด้านการดำเนินชีวิต ภูมินิเวศน์ วัฒนธรรม ความเชื่อ
                
           วันที่ 2 ช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จดหมายเหตุปราสาทเขาพระวิหารกับการเมืองสยามประเทศไทย - กัมพูชา” โดย ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อ.พนัส ทัศนียานนท์  ผศ. ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันท์  รศ. ดร. พิภพ อุดร  ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี อภิปรายเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลโลกและประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกรณีเขาพระวิหาร ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาทางด้านการเมือง , กฎหมายและสิทธิสัญญา  รวมทั้งประเด็นทางด้านประวัติศาสตร์

          การสัมมนาเรื่อง  “ จดหมายเหตุสหรัฐไทยเดิม ( เชียงตุง) ” โดย พอ.เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง  เจ้าโสภาวดี ศาลยาชีวิน อ. สมโชติ อ๋องสกุล อ.ไพศาล จั่วทอง และ  อ. ทรงยศ แววหงส์  อภิปรายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  การเมือง การปกครอง ของเชียงตุงในอดีต และความเป็นไปในปัจจุบันภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเมืองเชียงตุงให้ชาวต่างประเทศเข้าไปได้

         ในช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานที่สามเหลี่ยมทองคำ   วัดป่าสัก และ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฝิ่นของในประเทศไทย