การบรรยายพิเศษเรื่อง
“ บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี”
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

ระยะเวลาการบรรยาย  วันที่  15 กรกฎาคม 2551

วัตถุประสงค์ของโครงการ     
                บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ จักได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จักได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบัน ได้รู้จักบูรพาจารย์ ผู้ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เป็นการบันทึกข้อมูลด้านจดหมายเหตุโดยทางอ้อม


 ผู้เข้าร่วมโครงการ
     
บูรพาจารย์ คณาจารย์ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ จำนวน   187 คน

 รายละเอียดการบรรยาย
           การบรรยายพิเศษเรื่อง “ บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ

              ก่อนที่จะเริ่มเปิดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูให้แก่ ศ. ระพี สาคริก โดยนิสิตปัจจุบันจากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ (ผศ. มยุรี เทศผล) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแก่ท่านอธิการบดีจากนั้นท่านอธิการบดในฐานะประธานของงาน จึงกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ

            การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี ” โดย ศ. ระพี สาคริก นี้ มี ศ. ดร. จรัญ จันทลักขณา เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการฉายภาพประกอบการบรรยายในเรื่องราวต่างๆ ด้วย

            ศ. ระพี สาคริก เริ่มการบรรยายพิเศษนี้จากคำถามว่า “ มหาวิทยาลัยนี้เกิดมาจากอะไร ” พร้อมกับให้คำตอบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดมาจากวิญญาณความเป็นครู เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นครูกับศิษย์ โดยท่านได้เล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแง่คิดคำคมต่างๆ ประกอบ พร้อมกับแนะนำบทความที่ท่านได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ชื่อบทความว่า ผู้บริหารกับวิญญาณความเป็นครู ” และ “ แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต ” ท่านได้เน้นถึงหัวใจของการจัดการศึกษาว่าอยู่ที่ครู อาจารย์ได้นิสิตเป็นครูของอาจารย์ เพราะนิสิตมักมีคำถามมาถามอาจารย์ ให้อาจารย์คิดหาคำตอบอยู่เสมอ และท่านยังกล่าวคำคมว่า “ ถ้าครูเห็นศิษย์เป็นครูตัวเอง นั่นแหละถึงจะเป็นครูที่แท้จริง ”

       
นอกจากเรื่องของ “ ครู ” แล้ว ศ. ระพี สาคริก ยังได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งและบุกเบิกมหาวิทยาลัย คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระช่วงเกษตรศิลปการ และหลวงอิงคศรีกสิการ (ศ. พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์)

          ศ. ระพี สาคริก ได้เล่าถึงประวัติชีวิตในวัยเด็กของท่านที่ผ่านความยากลำบากต่างๆ มา ทำให้ท่านมีความเข้มแข็งและอดทนในวัยเรียนสมัยเรียนที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ และมาเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 2 ที่บางเขน การทำงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ผู้บริหารในสมัยที่เป็นอธิการบดี หรือเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละบทบาทนั้นท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่ออนุชนคนรุ่นหลังที่จะได้เรียนรู้และถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

       ศ. ระพี สาคริก ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ใน พ.ศ. 2513 และ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2551ที่ผ่านมา ท่านได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอายุ 86 ปี ด้วย

     หลังจากที่ ศ. ระพี สาคริก ได้เล่าเรื่องราว มก. ผ่านประสบการณ์ชีวิต 86 ปีของท่านแล้ว ในช่วงท้ายของรายการ ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดและรู้จัก ศ. ระพี สาคริก รวมไปถึงความประทับใจต่างๆ ที่มีต่อท่าน ศ. ระพี สาคริก ในฐานะคุณพ่อของลูกศิษย์ทั้งหลายและครูของแผ่นดิน


                   ภาพบรรยากาศงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “ บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี      click here