หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


ศาลาหกเหลี่ยม มีประวัติยาวนาน ผู้เกี่ยวข้องอาจมีประสบการณ์แตกต่างกันออกไป ศาลาหกเหลี่ยมหลังเดิมเป็นที่ซึ่งแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2492 เพื่อให้ประชาชนมาซื้อพันธุ์ปลา เพราะในสมัยก่อนนั้น พื้นที่ของกรมประมงส่วนที่ติดกับถนนพหลโยธินเต็มไปด้วยบ่อปลา อาคารที่ทำการอยู่ลึกเข้าไปข้างใน ประชาชนต้องเดินไกลไม่สะดวก ดังนั้นใครจะซื้อ - ขาย พันธุ์ปลาก็จะติดต่อได้ที่ศาลาหกเหลี่ยมนี้

ชาวเกษตรกลางบางเขนรุ่นแรกๆ โดยเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้าราชการของกรมต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีที่ทำการ เกษตรกลาง บางเขน ใช้บริเวณรอบๆ ศาลาหกเหลี่ยมเป็นที่จอดจักรยานรอเพื่อน นัดพบ รวมทั้งมีการซื้อ - ซ่อม จักรยานในบริเวณนี้ด้วย ศาลาหกเหลี่ยมจึงเป็นจุดนัดพบของนิสิตเป็นเวลานาน เมื่อมีสภาพเก่า ทรุดโทรม การใช้น้อยลง จึงได้มีการรื้อถอนในปี พ.ศ. 2528

ด้วยความผูกพันดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8 มิถุนายน 2539 - 7 มิถุนายน 2545) จึงได้สร้างศาลาหกเหลี่ยมหลังใหม่ให้อยู่ในที่เดิม ในปี พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จปี 2540 โดยมีลักษณะหกเหลี่ยม ภายในจัดเป็นที่แสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ออกแบบคือ รศ. ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขณะนั้น รศ. ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้างานวางผังแม่บท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) เพื่อเป็นสถานที่แห่งความทรงจำอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542