หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2497 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 เพื่อใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และมีการใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรอีกต่อไป เนื่องจากมีความจุไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงใช้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นสถานที่จัดพิธีแทน