หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


ประวัติส่วนตัว

รองศาสตราจารย์ สพ. ดร. ธานีรัตน์ สานติวัตร เป็นคนกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ในวัยเด็กมีบ้านอยู่บริเวณเสาชิงช้าตรงข้ามกระทรวงมหาดไทย มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน คือ

1. รองศาสตราจารย์ สพ. ดร. ธานีรัตน์ สานติวัตร

2. ดร. มัทนา สานติวัตร

3. เป็นชาย ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

4. นางอินรานี สุมาวงศ์

ชีวิตครอบครัว

สมรสกับสัตวแพทย์หญิงสุธาทิพย์ สานติวัตร มีบุตรชาย 1 คน

การศึกษา

- ศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนสิริวัฒนา ที่ตรงสะพานเทเวศร์

- จบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ

- เรียนเตรียมสัตวแพทยศาสตร์ 2 ปี และจบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2515

- พ.ศ. 2517 ได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาปริญญาโท-เอก ทางด้านอายุรศาสตร์(โรคไก่) ที่ University of Minnesota และสำเร็จการศึกษา Ph. D. (Poultry Diseases) ใน พ.ศ. 2523 จาก University of Minnesota

วิชาที่สอน

- วิชาโรคไก่ (อายุรศาสตร์)

- วิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

- วิชาปรสิตวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ

- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2526

- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2529

ตำแหน่งทางด้านบริหาร

- เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2529 - 2533

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2543 - 2546

- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546 - 2550

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย 17 พฤศจิกายน 2549 - 22 กรกฎาคม 2550

- รักษาการอธิการบดี 17 พฤศจิกายน 2549 - 15 กุมภาพันธ์ 2550

- เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2551

ผลงานในตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. เป็นผู้ริเริ่มโครงการให้นิสิตปีสุดท้าย (ชั้นปีที่ 5) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรียนภาษาอังกฤษที่คณะมนุษยศาสตร์ในวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง ที่อาคารวิทยบริการ

2. ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในการดูแลสุนัขทรงเลี้ยง

3. ปรับปรุงห้องในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จำนวน 2 ห้อง เป็นห้องผ่าตัดและห้องรักษา และห้องสำหรับสุนัขทรงเลี้ยงบนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

4. โครงการ "สระสุวรรณชาด"

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบธาราบำบัด ให้สุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูก และโรคระบบประสาท จำนวน 2 สระ โดยพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่วยเสื้อคุณทองแดง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อสระว่ายน้ำว่า "สระสุวรรณชาด" ตามชื่อของคุณทองแดง โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 ในการสร้างสระนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำในการออกแบบตามหลักวิชาการและได้ใช้สระว่ายน้ำของสุนัขทรงเลี้ยงมาเป็นต้นแบบ ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2548

ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงพาคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมาร่วมในพิธีเปิดสระด้วย

ผลงานในตำแหน่งรักษาการอธิการบดี

1. รักษานโยบายต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย

2. มีการพบปะแลกเปลี่ยนและลงนามในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น อิสราเอเป็นต้น

ข้อคิดและคติในการทำงาน

1. ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

2. ทำอย่าไปหวังว่าจะได้อะไร (เพราะเราเป็นข้าแผ่นดิน) ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจ

1. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550

2. ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

ประสบการณ์การบริหารในหน่วยงานภายนอก

- กรรมการบริษัทโคนมไทย-เดนมาร์ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2535