หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


ดร. ระดม เศรษฐีธร เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2465 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของพระตราบุรีศรีสมุทรเขตต์และนางตราบุรีฯ นามสกุลเดิม เศรษฐีธร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยใน พ.ศ. 2482 แล้วเข้าศึกษาต่อที่เตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ อยู่ 2 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเกษตรศาสตร์ และใน พ.ศ. 2485 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ประมาณ 10 ปี ระหว่างนี้ ดร. ระดม เศรษฐีธร ได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัดด้วย เช่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น จนได้ไปดูงานต่างประเทศ เมื่อกลับจากต่างประเทศแล้ว ใน พ.ศ. 2504 ดร. ระดม เศรษฐีธร ก็โอนมารับราชการ เป็นอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา ดร. ระดม เศรษฐีธร ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคณะบริหารธุรกิจ อีกไม่นานนัก ดร. ระดม เศรษฐีธร ได้รับทุนการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์ (Doctor of Philosophy) จาก Michigan University ใน พ.ศ. 2510

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร กลับมารับราชการที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อีกต่อไป จากคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาทำงานที่บัณฑิตวิทยาลัย ในตำแหน่งเลขานุการ รองคณบดี รักษาการคณบดี ตามลำดับ จนกระทั่ง พ.ศ. 2522 ดร. ระดม เศรษฐีธร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่ อาจารย์จึงทำงานหนักในการวางรากฐานและพัฒนาคณะจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปจนเกษียณอายุราชการ ใน พ.ศ. 2526

ผลงานทางด้านสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ของ อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร เป็นที่รู้จักในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในระดับนานาชาตินั้น อาจารย์ได้รับเชิญให้ทำงานร่วมกับผู้แทนของมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ที่มาประชุมกันที่ฮ่องกเพื่อจัดตั้งภาคีสังคมศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แต่ต้องล้มเลิกเพราะขาดงบประมาณ) แต่ก็ได้ศึกษา ดูงาน สัมนาในการจัดการศึกษาทางสังคมและเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก สวีเดน เดนมาร์ก ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น

คุณสมบัติเด่นของ อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร คือความอดทน อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค นับเป็นตลอดเวลา 22 ปีที่ท่านรับราชการทั้งในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และคณะสังคมศาสตร์ ท่านได้ทำให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ตระหนักว่า ท่านได้อุทิศเวลาให้แก่งานอย่างเต็มความสามารถที่จะพัฒนาวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่คณะสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น

อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร จะเน้นการมองโลกในแง่ดี การเมตตา และการให้อภัย ขณะเดียวกันก็ต้องรักษากฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันได้ยาก ตัวอย่างประทับใจในกรณีนี้ได้จากการที่ท่านสามารถตัดความผูกพันฉัน พ่อ-ลูก ตัดสิทธิ์ลูกชายคนเดียวของท่าน มิให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพราะขาดการฝึกซ้อมรับพระราชทานฯ ในปีที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แม้จะทำให้ลูกชายท่านเสียใจก็ตาม ความเป็นคนยุติธรรม เมตตา ขยันทำงานก็ทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องกลัวการถูกกลั่นแกล้งใดๆ

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธรยังมาออกกำลังกาย เล่นเทนนิสกับเพื่อนๆ ที่คุ้นเคยที่มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ จนกระทั่งอาจารย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงต้องพักผ่อนอยู่กับบ้าน อยู่กับครอบครัวอันอบอุ่น เนื่องจากบุตรของอาจารย์ ซึ่งเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นกัน แม้จะแต่งงาน แยกบ้านออกไป แต่ก็อยู่ในรั้วติดกับบ้านขออาจารย์นั่นเอง จึงมีหลานปู่เป็นเพื่อนและเป็นที่ชื่นใจ ชีวิตหลังเกษียณของ อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร ดำเนินไปอย่างเป็นสุข-สงบ เป็นที่น่าพอใจ บ้านขออาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร หลังกระทัดรัดเงียบสงบ ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่น่าอยู่ สิ่งที่เด่นในห้องรับแขกก็คือ เปียโนหลังหนึ่งที่ให้ความเพลิดเพลินแก่อาจารย์ในยามว่าง การใช้ชีวิตของอาจารย์เป็นลักณะแบบธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัดเป็นที่พักใจ การพยายามทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆ ของอาจารย์ จึงไม่มีปัญหาคั่งค้างอยู่ในหัวใจ อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร ได้กล่าวถึงความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า มีแต่ความรู้สึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ คิดถึงวันเก่าๆที่เต็มไปด้วยความรัก ความมีน้ำใจความสามัคคีปรองดองกันฉันน้องพี่ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นบ้าหลังที่สองของอาจารย์ และตั้งความปรารถนาให้ชาว มก. ปัจจุบัน มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกัน

สิ่งที่อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร เป็นห่วงอยู่ขณะนี้ก็คือ การที่วัยรุ่นไทยมีนิสัยโน้มเอียงไปด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยม

แหล่งข้อมูล

ระดม เศรษฐีธร. สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2543.

ระดม เศรษฐีธร. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงเกษตราธิการ, 2489.