หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ ที่ได้ช่วยบริหาร สร้างสรรค์ และพัฒนางานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ได้พัฒนางานส่งเสริมและฝึกอบรม และอุทิศตนในการทำงานเพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) จนประสบความสำเร็จ มีสถานีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ สามารถเผยแพร่ข่าวสารความรู้อันเป็นประโยชน์ ไปสู่ครอบครัวเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นบุตรของอดีตอธิการบดีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (นายทองดี เรศานนท์) และนางเสงี่ยม เรศานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2469 เรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ พระนคร เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน พ.ศ. 2486 แล้ว ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2488 และได้รับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต (กส.บ.) เมื่อ พ.ศ. 2494 เป็นนิสิตเกษตรรุ่นที่ 6 (KU 6) ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ในแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ (คณะกสิกรรมและสัตวบาล หรือคณะเกษตรในปัจจุบัน)

ใน พ.ศ. 2497 รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รับทุน ก.พ. ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าศึกษาที่ Utah State Agricultural College และสำเร็จปริญญา M.S. (Agricultural Education) ใน พ.ศ. 2499 เมื่อกลับมาประเทศไทยได้ขอโอนไปสังกัดแผนกวิชาใหม่ในคณะเดียวกัน คือ แผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ซึ่งเปิดขึ้นโดยดำริของ ศาสตราจารย์ ดร. พนม สมิตานนท์ ใน พ.ศ. 2498 รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาส่งเสริมการเกษตรและอาชีวเกษตร และเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาโครงการเกษตรศาสตร์-ออรีกอ(KU-OSU) ปฏิบัติงานหลายอย่าง อาทิ การติดต่อประสานงากับกรมวิเทศสหการและ USOM (United States Operations Mission to Thailand) การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญจาก Oregon State University ที่มาประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดทำแผนการขอความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์การสอนให้คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านทางกรมวิเทศสหการและ USOM เป็นต้น

รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านสื่อต่างๆ ที่ช่วยในการสอนและงานส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ฉะนั้นเมื่อหอประชุมของมหาวิทยาลัยด้านถนนพหลโยธินสร้างแล้วเสร็จใหม่ๆ และเปิดใช้เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2499 อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในยังไม่พร้อม รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ จึงทำเรื่องขอความช่วยเหลือจากโครงการเกษตรศาสตร์-ออรีกอทำให้ได้เครื่องฉายภาพยนตร์มาตรฐานแบบที่ใช้ตามโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆ ขนาด 35 ม.ม. แบบจอกว้างหรือ Cinema Scope และขนาด 16 ม.ม. รวม 2 เครื่อง พร้อมทั้งระบบเสียงมาติดตั้งที่หอประชุม (22 เมษายน 2501) แผนกวิชาส่งเสริมฯ ได้ทำการฉายภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2501 และหลังจากนั้นก็ฉายเป็นประจำแทบทุกสัปดาห์ ทั้งภาพยนตร์ประเภทความรู้ สารคดี และบันเทิงต่างๆ เป็นที่ชื่นชอบของนิสิต อาจารย์ ข้าราชการและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ในวันศุกร์ภาคค่ำโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปชมในตัวเมือง เช่น ศาลาเฉลิมกรุง หรือ ศาลาเฉลิมไทย (ราชดำเนิน) ฯลฯ เพราะขณะนั้นบริเวณเกษตรกลางบางเขนยังเป็นทุ่งนาส่วนใหญ่ ที่สามแยกเกษตรมีร้านค้าอยู่เพียงไม่กี่ร้าน ไม่เจริญเช่นปัจจุบัน โทรทัศน์ก็เพิ่งมีเพียง 2 เครื่อง ที่สโมสรนิสิตและหอ 10 (เมื่อมีโรงภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยทำให้หลายฝ่ายพอใจ ทางด้านนิสิตเองก็มีโอกาสจัดภาพยนตร์รอบพิเศษเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรและชมรมต่างๆ ไม่ต้องไปจัดตามโรงภาพยนตร์ในเมือง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก นับว่าเป็นการเสริมกิจกรรมนิสิตโดยทางอ้อม นอกเหนือจากการให้ความรู้และความบันเทิงภายในรั้วมหาวิทยาลัยดังได้กล่าวแล้ว

ด้วยความสนใจด้านวิทยุเป็นพิเศษ ยามว่างจากงานสอนและงานผู้ช่วยผู้ประสานงาโครงการเกษตรศาสตร์-ออรีกอรองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ทำการทดลองส่งวิทยุ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เจือ สุทธินิเป็นผู้ช่วย บางครั้งบางคราวในช่วงวันหยุดราชการ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ มักจะชวนอาจารย์ในแผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ไปต่างจังหวัดเพื่อตรวจรับฟังรายการวิทยุ ที่ทดลองส่งจากสถานีวิทยุทดลองในมหาวิทยาลัย (เรือนเขียว) เป็นการตรวจสอบดูว่า จุดที่รับฟังรายการวิทยุได้ดีหรือไม่ดีอยู่ ที่ใดบ้าง ใกล้หรือไกลจากสถานีทดลองส่งเพียงใด

ด้วยความพยายามที่จะตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ และด้วยแรงสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์ ดร. พนม สมิตานนท์ พลตรีเล็ก สุนทรศร (หัวหน้าสถานีวิทยุยานเกราะ) ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ นคร (เลขาธิการมหาวิทยาลัย) และ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (อธิการบดี) สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ก็สามารถเปิดเป็นทางการได้เป็นสถานีแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2504 และดำเนินการกระจาเสียงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สามารถเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางเกษตร สารคดี และความบันเทิงไปสู่ครอบครัวเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ในวงกว้าง ต่อมาการกระจาเสียงสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้เปิดสถานีวิทยุเครือข่ายอีก 3 แห่งคือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (22 มกราคม 2508) ขอนแก่น (12 เมษายน 2508) และจังหวัดสงขลา (10 เมษายน 2515)

นอกจากงานวิทยุแล้ว รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้ทำงานด้านบริหาร คือ เป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรนิเทศ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและเผยแพร่ (หน่วยงานภายใน) ระหว่าง พ.ศ. 2508-2512 ในช่วงนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นกรรมการเตรียมการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ นคร เป็นประธาน (คำสั่งที่ 191/2511) ซึ่งต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะศึกษาศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2512 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ยังเป็นกรรมการก่อตั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (คำสั่งที่ 124/2513) อีกด้วย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี เป็นประธาน ทำให้มีประกาศตั้งสำนักส่งเสริมฯ เป็นทางการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2513 และ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้อำนวยการตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา

อย่างไรก็ดี เมื่ออาจารย์ส่วนหนึ่งของสำนักส่งเสริมฯ ได้ไปทำงานในภาควิชาอาชีวศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และดูแลรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดขึ้นใหม่ คือ หลักสูตร วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) และ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้มีวุฒิปริญญาโททาง Agricultural Education จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ด้วย และได้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2515 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2516 ซึ่งเป็นช่วงที่หัวหน้าภาควิชากำลังศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ทำให้ภาควิชาเกษตรนิเทศ (ส่งเสริมและเผยแพร่ฯ เดิม) ถูกโอนย้ายไปจากคณะเกษตรเป็นภาควิชาอาชีวศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรจึงมีความจำเป็นต้องตั้งภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรขึ้นใหม่ ในคณะเกษตร รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ก็ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณบดี (20 สิงหาคม 2522) ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ จันทนโอ รองศาสตราจารย์ ดร. พจน์ บุญเรือง และศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ เป็นคณะทำงานเพื่อยกร่างโครงการ ซึ่งต่อมาก็ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและทบวงฯ ตามลำดับ ตั้งเป็นภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรขึ้นในคณะเกษตร ซึ่งดำเนินงานมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ในระหว่างที่ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก็ได้พยายามขยายงานบริการทางวิชาการไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ด้วยการร่วมมือช่วยเหลือกันหลายฝ่าย ทำให้สามารถก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติขึ้น โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งได้มีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 และเปิดทำการมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้งานส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยขยายขอบเขตการทำงานได้กว้างขวางมากขึ้น

นอกเหนือจากงานพัฒนามหาวิทยาลัยดังได้กล่าวแล้ว รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ยังมีส่วนช่วยงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.ม.ก.) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2497 โดยได้รับการเสนอให้เป็นนายกสมาคมคนที่ 2 สืบต่อจาก ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ชวนิศนดากร วรวรรณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2506 รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้ขอให้อาจารย์ในแผนกวิชาส่งเสริมฯไปช่วย 5 คน คือเป็น เลขาธิการ (รองศาสตราจารย์ ดร. เจือ สุทธินิช) เหรัญญิก (ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์) นายทะเบียน (รองศาสตราจารย์ ดร. พจน์ บุญเรือง) กรรมการฝ่ายบันเทิง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุขำเกลี้ยง และ ศาสตราจารย์วิจิตร อาวะกุล) ได้มีการจัดงานฉลองปริญญาบัณฑิตใหม่ และรื้อฟื้นงานลีลาศโต้รุ่งกลางทุ่งบางเขน บริเวณหลังหอประชุม (5 มีนาคม 2505) และเริ่มงาน Home- Coming Day เป็นครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2506 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย มีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันคับคั่งทั้งสองงาน และทางสมาคมฯ ยังได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการจัดงานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือประชาชนตามพระราชประสงค์

มีงานอีกหลายอย่างที่ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การวิจัย และการพัฒนาต่างๆ เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย อ.ก.ม. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การฝึกอบรมนานาชาติ โครงการพัฒนาชนบทบ้านเนินดินแดงตามพระราชดำริ โครงการเกษตรที่สูง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน

รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2513 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2530 รวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งนี้และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ประมาณ 16 ปี แต่หากนับตั้งแต่สำนักส่งเสริมยังเป็นหน่วยงานภายในก็เป็นเวลาประมาณ 22 ปี นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานที่ได้ทำงานบริหารและงานสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รับคือ ติจุลจอมเกล้า และมหาวชิรมงกุฎ

ชีวิตครอบครัว รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้สมรสกับอาจารย์ อารีรัตน์ (อาญาสิทธิ) มีบุตรชาย 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มร. และ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน สมรสกับ รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ (สีหวงศ์) คบ. และ คม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช (อดีตประธานสาขานิเทศศาสตร์) มีธิดา 2 คน

ภายหลังจากเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2530 แล้ว รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ยังช่วยงานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ ม.ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันศึกษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่องมิได้หยุดนิ่ง หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี อาจารย์ได้ล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์อยู่เป็นเวลานาน และในที่สุดก็ได้ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543 สิริอายุได้ 74 ปี

อาจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นผู้สร้างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมาโดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงากับบุคคล หน่วยงาน จนเกิดความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือของสำนักฯ การช่วยให้มหาวิทยาลัยมีวิทยุติดต่อสื่อสารกับสถานีฯ ไร่ฝึกได้อย่างรวดเร็ว การติดตั้งไมโครเวฟให้วิทยาเขตกำแพงแสนกับบางเขนได้ติดต่อกันได้รวดเร็วเป็นครั้งแรก การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ อาจารย์ได้สร้างลูกศิษย์ทางการส่งเสริมไปเป็นอาจารย์ ข้าราชการได้รับความสำเร็จถึงขั้นสูงสุด เจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน

วิจิตร อาวะกุล (KU 15)

อาจารย์พรเกิดมาเพื่อให้ ให้ทุกอย่างกับทุกคนโดยไม่เลือกหน้า เหมือนพระเวสสันดรในชาดก อาจารย์ มีกตัญญูกตเวที เคารพนับถือผู้อาวุโส อาจารย์เป็นผู้นำที่เข้มแข็งและเสียสละ รักเพื่อน รักลูกน้อง และผู้ร่วมงานโดยหมดใจ ความรักนับถือและความผูกพันที่ผมมีต่อพี่พรของผมนั้น ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือได้ เมื่อปราศจากอาจารย์ ผมจึงคิดถึง ว้าเหว่ ด้วยขาดที่พึ่งทางใจ ขาดคนที่จะพูดคุย หรือปรับทุกข์ในทุกเรื่องได้โดยไม่มีขีดจำกัด

ธัชชัย แสงสิงแก้ว (KU 18)

อาจารย์พรเป็นผู้บริหารที่ไม่วางตนเหนือผู้อื่น คือเป็นทั้งอาจารย์ เพื่อน และพี่ที่ดีของลูกน้อง มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อบุคคลทุกระดับ มีความอดทน อดกลั้น และไม่เคยแสดงความโกรธต่อผู้ใด ผมได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่ทำงานกับอาจารย์พร ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างด้านการส่งเสริมการเกษตรจากอาจารย์ รวมทั้งประสบการณ์อื่น ๆ ที่ได้รับเมื่อติดตามอาจารย์ไปในท้องถิ่นชนบทและในต่างประเทศ ได้ช่วยเพิ่มสติปัญญาในการทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผมมิรู้ลืม
รำลึกถึงอาจารย์พรผู้สอนศิษย์
ให้รู้วิทยาการด้านส่งเสริมฯ
อีกทั้งตั้งวิทยุหนุนเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมเกษตรไทยให้เจริญ
บุญธรรม จิตต์อนันต์ (KU 13)

อาจารย์พรจากพวกเราไปแล้ว เหลือแต่ผลงานและคุณความดีที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้ วิญญาณของอาจารย์ถิตย์อยู่ แห่งหนตำบลใด ขอได้โปรดรับทราบด้วยว่าพวกเราชาวส่งเสริมทุกคน ยังเคารพรักอาจารย์ และยังคิดถึงอาจารย์อยู่เสมอ ขอให้ผลแห่งความดีที่อาจารย์ได้สร้างไว้จงตอบสนองให้อาจารย์มีสุขทุกชาติไป

พุขำเกลี้ยง (KU 14)

งานส่งเสริมการเกษตรนิเทศทัศน์
ช่วยขจัดปัญหาท่วมร่วมสมัย
ผลผลิตเบิกหล้าชาวนาไทย ชีวิตใหม่พ้นปรักศักดิ์เสรี
ภารกิจสำนักฯ ประจักษ์แจ้ง สอนเสริมแรง มหา'ลัยไปทุกที่
กระจายสารผ่านสื่อคือวิธี ความรู้นี้เกษตรกรคอยต้อนรับ
เปิดตำนานผ่านยุคผู้บุกเบิก ปฐมฤกษ์สื่อทางไกลได้สดับ
วิทยุ มอ กอ ขานมานานนับ ผู้กำกับก่อตั้งผู้คุณูปการ
อาจารย์ พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ประสิทธิ์สฤษดิ์สร้างอย่างกล้าหาญ
มรสุมรุมกระหน่ำ ย้ำเนานาน ยังฝ่าด่านอุปสรรคทุกหลักเกณฑ์
ท่านคือผู้สืบทอดตลอดชีพ ดุจประทีปส่องสว่างกลางยุคเข็ญ
เป็นแรงใจคุ้มเกล้าเราร่มเย็น สำนักฯ เด่นสง่างามสมความคิด
ขอรำลึกผนึกแน่นด้วยแหนหวง งานทั้งปวงอนุสรณ์ป้อนดวงจิต
อยากตอบแทนท่านก็สายปลายชีวิต กรรมลิขิตสุดฝืนให้คืนคง
ณ วันนี้ส่งเสริมฯ ข้ามสามทศวรรษ น้อมมนัสขจัดภัยไม่เหลือหลง
นำสำนักฯ สู่สากลโพ้นทระนง จักยืนยงคู่มหาวิทยาลัย
รงก์ โรจน์กร (เกษม จรินโท - KU 12)
แหล่งข้อมูล

ส่งเสริมและฝึกอบรม, สำนัก. 25 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2539.

ส่งเสริมและฝึกอบรม, สำนัก. สถานีวิทยุ ม.ก. ครบรอบ 30 ปี 20 กันยายน 2534. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.

ส่งเสริมและฝึกอบรม, สำนัก. 30 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2543.

พร สุวรรณวาจกกสิกิจ. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงเกษตราธิการ, 2495.