หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


11 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

วัน เดือน ปีเกิด   ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ อายุ ๗๐ ปี

ประวัติการศึกษา
                  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร (First Class Hons.)
                  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร

           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๗
                     - มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๕๕

                    - จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

                    - เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๔๑

                    - ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๔


            ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
                -
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
                - นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
                - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
                - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร

            ตำแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
                - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
                - เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
                - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙

            ผลงาน
- รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
- รางวัล PTT Award ประเภท PTIT Distinguished Fellow ประจ้าปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
- ASEAN Science and Technology Meritorious Award
- รางวัล George Young Bursary, รางวัล Grey, Law and Watt Scholarship of the University of Glasgow
- Royal Prize, awarded by HM the King for being the first in the National Examination of Secondary School Students (Science Program)
- งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ ระบบแสงอาทิตย์เทียม ระบบโซล่าเซลล์ผิวเลือกรังสี เซนเซอร์ชีวภาพและเคมี ผิวเคลือบการผุกร่อน
- งานวิจัยด้านการศึกษานโยบาย ได้แก่ อุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน กำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
- ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความและรายงานทางวิชาการ ประมาณ ๒๐๐ เรื่อง
- ควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณ ๑๐๐ คน
- ทำงานวิจัยและกำกับการวิจัยเชิงนโยบาย การประเมินโครงการ/แผน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/แผนระดับชาติและนานาชาติ ประมาณ ๓๐ เรื่อง

        ประสบการณ์   ภาครัฐ
- อาจารย์ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รองประธานกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
- ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
- ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
- ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูป, กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, สถาบันคลังสมองแห่งชาติ,สภามหาวิทยาลัยทักษิณ, สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, สภามหาวิทยาลัยมหิดล, สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภามหาวิทยาลัยรังสิต และสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(มจธ. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
- กรรมการสภากาชาดไทย
- เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
- ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
- ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาไทย
- กรรมการบริหาร : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์), มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
แหล่งข้อมูล

website  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,www.ku.ac.th