หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ เริ่มทำงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนิสิต เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานต่อเป็นอาจารย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งแผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตร และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมในระยะเริ่มแรก อีกทั้งได้ร่วมก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์ ได้อุทิศตนในการทำงานบริหารติดต่อกันเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จากการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องด้วยดี ทำให้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านการศึกษา) จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปี 2532 โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2476 บิดาชื่อ อิ่มารดาชื่อ สุ้มีพี่น้อง 3 คน กำพร้าบิดาตั้งแต่เยาว์วัย นายดาบตำรวจอมร และนางตาบ จิตต์อนันต์ ผู้เป็นลุงและป้าได้อุปการะเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมกับพี่ชายอีกคนที่จังหวัดสงขลา เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา และโรงเรียนประชาบาลกิ่งอำเภอสะบ้าย้อยระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา พอสงครามสงบก็ไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเทพาพิทยา อำเภอเทพา (สงขลา) และได้กลับไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนครวิทยาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นเข้าเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อจบชั้นเตรียมอุดมศึกษาในปี 2496 แล้ว ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพ ฯ สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคณะเกษตรศาสตร์ (คณะกสิกรรมและสัตวบาล) เหตุจูงใจที่เลือกเรียนเกษตรก็เพราะมีความชอบและผูกพันกับชีวิตชาวสวนชาวไร่ในชนบทมาตั้งแต่วัยเด็ก ขณะเรียนที่เกษตรได้อยู่หอพักโดยตลอด ผลการเรียนอยู่ในขั้นดี เข้าเกณฑ์ ได้รับทุนการศึกษาจากอธิการบดี คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ระหว่างเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4-5 ก็ได้ช่วยงานกิจกรรมนิสิตโดยเป็นรองประธานและต่อมาเป็นประธานแผนกโฆษณาขององค์การนิสิต มีโอกาสได้ช่วยทำสื่อการสอนให้รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ รองศาสตราจารย์ พร จึงชวนไปทำงานเป็นนิสิตฝึกงาน (trainee) กับ แผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะกสิกรรมและสัตวบาล ในต้นปี 2499

ขณะนั้น แผนกวิชาส่งเสริมฯเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ อยู่ใกล้กับสำนักงานอธิการบดี ที่ตึกชีววิทยา (เยื้องอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์) พอหอประชุมสร้างเสร็จ สำนักงานอธิการบดีย้ายไปอยู่ตึกหอประชุม แผนกวิชาส่งเสริมฯ ซึ่งต้องดูแลหน่วยประสานงาเกษตรศาสตร์ - ออรีกอ ( KU - OSU ) ได้ย้ายตามไปด้วย ไปอยู่ที่ ชั้น 2 ห้องกลาง ราวเดือนเมษายน 2499 เป็นช่วงเวลาที่แผนกวิชา ฯ กำลังเปิดรับนิสิตเข้าเรียนสาขาวิชาส่งเสริมฯ ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ เข้าทำงานเป็นนิสิตฝึกงานในช่วงนี้พอดี ตอนนั้นกำลังคนมีจำกัด แต่งานมีมาก จึงต้องทำงานทุกอย่างทั้งงานธุรการที่เกี่ยวกับนิสิตและงานส่งเสริมและเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ จบปริญญาตรี กส.บ. (กีฏวิทยา) เกียรตินิยม ในปี 2501 (KU 13) แล้วทำงานต่อเป็นอาจารย์ในแผนกวิชาส่งเสริมฯ ได้ช่วยงาน ศาสตราจารย์ ดร. พนม สมิตานนท์ หัวหน้าแผนกวิชาฯ และรองศาสตราจารย์ พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ในงานสอนและงานส่งเสริมและเผยแพร่ต่างๆ เช่น จัดอบรมวิชาชีพภาคฤดูร้อน จัดทำเอกสารเผยแพร่ นำชมกิจการมหาวิทยาลัย จัดฉายภาพยนตร์ จัดแสดงภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัย หอประชุม จัดรายการโทรทัศน์ ฯลฯ เมื่องานดำเนินไปได้ดี ในปี 2502 ศาสตราจารย์ ดร.พนมจึงได้ขอจัดตั้งสำนักส่งเสริมและเผยแพร่ขึ้นเป็นการภายใน โดยอาศัยอาจารย์และนิสิตฝึกงานในแผนกวิชาส่งเสริม ฯ ช่วยดำเนินงาน และมอบให้ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์เป็นเลขานุการสำนักส่งเสริมฯ

อันที่จริงงานของสำนักส่งเสริม ฯ เริ่มมาตั้งแต่ตอนก่อตั้งแผนกวิชาส่งเสริม ฯ ในปี 2497 - 2498 แล้ว โดยเฉพาะงานฝึกอบรมวิชาชีพภาคฤดูร้อน งานนี้คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ได้เปิดอบรมเป็นครั้งแรก 5 วิชา เมื่อ พ.ศ. 2496 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 404 คน แล้วแผนกวิชาส่งเสริม ฯ รับมาจัดต่อ คือเปิดอบรมทุกปีต่อจากปี 2496 เป็นต้นมา และขยายงานออกตามลำดับจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 50 ปี มีผู้สำเร็จการอบรมไปแล้วประมาณ 6 หมื่นคน

งานอีกอย่างที่ ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ ช่วยจัดทำ คือ การพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เริ่มจากหนังสือ คู่มือนิสิต 2499 ซึ่งแผนกวิชาส่งเสริมฯได้พิมพ์เป็นเล่มแรก หลังจากนั้นได้รับมอบให้จัดทำต่อเนื่องโดยตลอดในช่วงทำงานอยู่ที่นั่น หนังสือเล่มนี้มีคำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและอาจารย์เป็นอย่างมาก ได้พิมพ์เผยแพร่มาเป็นเวลา 24 ปี (พ.ศ. 2499 - 2522) แต่ถูกสำนักงาน ฯ ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงว่าใช้ เงินงบประมาณพิมพ์หนังสือแจกนิสิตไม่ถูกต้องจึงต้องหยุดไป ต่อมาได้จัดพิมพ์อีกครั้งเฉพาะส่วน ทำเนียบอาจารย์ ข้าราชการ ม.ก. ในปี 2536 โดยศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ นับว่า "คู่มือนิสิต" เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมายาวนามีภาพและข้อมูลสำคัญหลายเรื่องในอดีตที่ยังนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

ยังมีเอกสารเผยแพร่อีกเล่มที่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้รับมอบให้เป็นผู้จัดการพิมพ์เผยแพร่ มานานเช่นเดียวกันในช่วงที่ทำงานอยู่ในแผนกวิชาส่งเสริมฯ และสำนักส่งเสริมฯ คือ ข่าวสารเกษตรศาสตร์ นิตยสารรายปักษ์ที่ออกเป็นเล่มแรกในเดือน พฤษภาคม 2499 และพิมพ์ต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 50 ปี เมื่อตอนออกใหม่ ๆ มี 4 หน้า จัดทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. พนม สมิตานนท์ เป็นประธาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นรายเดือน และมีการเปลี่ยนบรรณาธิการเป็นระยะ ๆ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข่าวต่างๆ เช่น ข่าวจากหอประชุม ข่าวจากคณะ ข่าวอาจารย์ที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ข่าวนิสิตเก่า ข่าวกีฬา วิทยาการ - สารคดี ฯลฯ กล่าวได้ว่ากิจกรรมใดที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือเกี่ยวข้องในแต่ละเดือน ต้องมีปรากฏใน ข่าวสาร-เกษตรศาสตร์ เสมอ เพราะเป็นสื่อกลางเพียงฉบับเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเสมือนหนึ่งเป็นจดหมายเหตุที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ และภาพสำคัญของมหา วิทยาลัยไว้เป็นประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาอันยาวนาน ก่อนการเปลี่ยนรูปแบบมาเน้นทางวิชาการในระยะหลัง ๆ

นอกจากเอกสารเผยแพร่ทั้ง 2 เล่ม ที่ออกเป็นรายปี รายปักษ์ /รายเดือน แล้ว ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ ยังช่วยจัดพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ อีกหลายเล่ม เริ่มจาก พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา เช่น ดินเบื้องต้น การเลี้ยงลูกกล้วยไม้สกุลหวาย การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก องุ่น การเลี้ยงแพะนม การเลี้ยงดูไก่พันธุ์ ซึ่งต่อมาสำนักส่งเสริมฯ และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดพิมพ์ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายสาขาวิชาในปัจจุบัน

การนำชมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นงานส่งเสริมและเผยแพร่อีกอย่างในขณะนั้น ที่แผนกวิชาส่งเสริมฯ / สำนักส่งเสริมฯ ได้ดูแลรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้น มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และข้าราชการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งชาวต่างประเทศ ติดต่อมาชมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานของกระทรวงเกษตร เกษตรกลาง บางเขน ทุกเดือน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการศึกษา การค้นคว้าทดลอง และการส่งเสริมฯ ซึ่งมีหลายจุดจัดไว้เรียบร้อย น่าสนใจ น่าศึกษา ทั้งพืชผักผลไม้เมืองร้อน เมืองหนาว ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ฟาร์มไก่ สุกร กระต่าย และแพะแกะ โรงฟักไข่ วัวนมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องจักรกลเกษตร สถานแสดงพันธุ์ปลา บ่อปลา นาข้าว และแปลงทดลองต่างๆทางเกษตร ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ต้องจัดทำโปรแกรมและคู่มือให้นิสิตฝึกงานและนิสิตที่ว่างจากการเรียนช่วยนำชมกิจการแบบทัวร์เกษตรที่จัดกันอยู่ในปัจจุบัน จากข้อมูลที่บันทึกไว้รายงานต่อคณะกสิกรรมและสัตวบาลฯทุกเดือน ปรากฏว่า ในปี 2498 มีผู้มาชมกิจการ จำนวน 5,018 คน ปี 2499 จำนวน 5,789 คน ปี 2503 จำนวน 10,261 คน เป็นต้น

ต้นปี 2506 ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้รับทุน Colombo Plan ไปฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการเกษตรที่ประเทศอินเดียราว 2 เดือน เมื่อกลับมา สอบคัดเลือกได้รับทุน KU - U. of Hawaii ไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตร ที่ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี 2508 แล้ว ก็กลับมาทำงานสอนและงานส่งเสริมฯที่แผนกวิชาส่งเสริมฯตามเดิม

ในเดือนตุลาคม 2509 ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ มี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ นคร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นคณบดี และ ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี เป็นรองคณบดี ได้ใช้ห้องของหน่วยประสานงาKU - UH ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 2 ปีกขวาของหอประชุม เป็นจุดเริ่มต้นตั้งสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาศัยเจ้าหน้าที่จากหน่วยข้างเคียง ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ จึงต้องทำงานใน 2 หน่วยงาน คือแผนกวิชาส่งเสริมฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ที่อยู่ใกล้กัน ได้รับมอบให้จัดระบบทะเบียนนิสิตที่มีอยู่บ้างแล้ว ( 59 คน ) และเตรียมรับนิสิตใหม่ในภาคปลาย โดยได้จัดทำ คู่มือนิสิตปริญญาโท และแบบฟอร์ใบสมัครต่างๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีชาวต่างประเทศ ทุน SEATO สมัครเรียนด้วย ในภาคปลาย 2509 ได้รับนิสิตเพิ่มขึ้นอีก 40 คน จึงมีนิสิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในเดือนมิถุนายน 2511 บัณฑิตวิทยาลัยมีนิสิตปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 310 คน เรียนอยู่ใน 4 คณะ 23 สาขาวิชา แม้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ทำงานอยู่ใน 2 หน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยก็ยังตั้งให้เป็น เลขานุการโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ในปี 2511 ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ เป็นเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ 4 ปี ในปีสุดท้าย พ.ศ. 2512 ได้จัดทำหนังสือ รายงานการจัดการศึกษาขั้นปริญญาโท 2499 - 2511 ซึ่งเป็นประวัติและข้อมูลพื้นฐานสำคัญในระยะเริ่มแรกของบัณฑิตวิทยาลัย

ปลายปี 2512 ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา (แผนกวิชาส่งเสริมฯ / เกษตรนิเทศ เดิม ) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ แต่ทำงานอยู่ไม่นานก็ได้รับทุน Agricultural Development Council,N.Y. ไปศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา Agr. Ed. ที่ Cornell University สหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบแล้วก็กลับมาเป็นหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาเช่นเดิม เมื่อ พ.ศ. 2516 ขณะนั้น คณะศึกษาศาสตร์ เพิ่งก่อตั้งมาได้ 3 ปีกว่า มี ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เป็นคณบดี มีงานหลายอย่างต้องทำต้องพัฒนาเร่งด่วน ทั้งด้านอาคารสถานที่ หลักสูตร นิสิต และการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต ฯลฯ ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยคณบดีอีกตำแหน่งหนึ่ง

เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ พ้นวาระคณบดีในปี 2519 ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล รองอธิการบดีฯ ได้รักษาการ สภามหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหา และแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์สืบต่อมา พร้อมกับมอบให้ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาไปพร้อมกัน ได้สานงานต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุบล ในหลายเรื่อง ทั้งงานสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และงานโรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ - การสอน) ดำเนินการสร้างอาคารตามผังแม่บท และปรับปรุงบริเวณ วางแผนเตรียมตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้น เริ่มเปิดรับเกษตรอำเภอ วุฒิ ปวส. เข้ามาเรียนต่อปริญญาตรีเช่นเดียวกับครูเกษตรที่มาเรียนอยู่ก่อนแล้ว จัดทำเอกสารเผยแพร่ ศึกษาสัมพันธ์ และหนังสือ ข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์ลฯ เมื่อทำงานครบวาระ 4 ปี ในปี 2523 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เป็นคณบดีต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม ขอถอนตัวเพื่อกลับไปช่วยงานที่ต้นสังกัด คือสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เนื่องจากได้ช่วยงานที่คณะศึกษาศาสตร์มานาน 8 ปีแล้ว

ระหว่างทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตร และสาขาครุศาสตร์เกษตร ช่วงปี 2523 - 2528 นั้น ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วย และต่อมาเป็นผู้อำนวยการโครงการประชากรศึกษาในภาคเกษตรกรรม ขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดีอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ UNFPA ( United Nations Funds for Population Activities ) และ กรมวิเทศสหการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพประชากร เมื่อโครงการสิ้นสุดลงในปี 2528 ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นผู้อำนวยการฯ ในปี 2530

จาก พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ได้พัฒนางานส่งเสริมและเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยให้ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะงานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชนที่ต่อเนื่องมายาวนาจนได้รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ ในปี 2532 และการฝึกอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และชาวต่างประเทศ ทั้งที่วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน สำหรับการฝึกอบรมชาวต่างประเทศ จัดปีละหลายหลักสูตรให้กับผู้ที่ไดัรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และต่างประเทศ เช่น กรมวิเทศสหการ SEARCA , FAO, SINO - THAI เป็นต้น

ทางด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ที่ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์เผยแพร่เอกสาร จัดนิทรรศการทางเกษตร ริเริ่มจัดทำ รายงานประจำปีสำนักส่งเสริมฯ ส่งเสริมสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ครบรอบ 30 ปี 25 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประมวลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง สถานีวิทยุ ม.ก. 2534ลฯ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ดำเนินการ (ผ่านคณะกรรมการบริหารฯ) เปลี่ยนเครื่องส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก.ทั้ง 4 แห่ง คือ ที่ บางเขน เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จากระบบ AM เป็นระบบ AM Stereo ซึ่งเป็นระบบการออกอากาศที่ทันสมัย สามารถส่งข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และ วิทยาการใหม่ๆ ไปยังเกษตรกร และผู้ฟังทั่วประเทศอย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของงานวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ สอนนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และ ศึกษาศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และนักวิชาการหลายสถาบัน เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา เป็นเวลากว่า 10 ปี ได้เขียนตำรา และเอกสารคำสอน รวมทั้งทำการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาชนบท และศึกษาศาสตร์เกษตร หลายเรื่อง หลายโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมอยู่ 2 วาระ เป็นเวลา 8 ปี เกษียณอายุราชการในปี 2536 แต่ได้ทำงานต่อจนถึงเดือนเมษายน 2538 ก็ครบวาระ รวมเวลาที่ทำงานมาทั้งสิ้น 38 ปี โดยทำงานใน 4 หน่วยงาน คือ คณะเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ทำงานบริหารในตำแหน่ง เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา คณบดี และ ผู้อำนวยการ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 20 ปี ในช่วงชีวิตที่ทำงานอันยาวนานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงและรางวัลเชิดชูเกียรติที่สำคัญ คือ มหาวชิรกุเกียรติบัตรนิสิตเก่าคณะเกษตรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ โล่เกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คณะกรรมการกีฬา ม.ก. และโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ต่อหน่วยงาน

ทางด้านครอบครัวนั้น ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ สมรสกับ รองศาสตราจารย์ผ่องพรรณ (แสงสิงแก้ว) นิสิตเก่า ม.ก. (KU 21), M.S.( State U. of New York ) อาจารย์สำนักส่งเสริมฯ มีบุตรสาว 1 คน (พรรณพิมล) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.ก. (KU 49) และปริญญาโทจาก Oregon State U. สมรสกับนายรังษี หยกอุบล นิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ จบปริญญาโทจาก OSU บุตรชายอีกคน (มนธีร์) จบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาโทจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ กล่าวว่า ...มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งครอบครัว ได้เป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องๆ และลูกหลาน มีส่วนได้ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้าหลังที่ 2 ได้เห็นการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เป็นนิสิตจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่ง อยากเห็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำงานเพื่อประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าไปในทุกทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมและเผยแพร่ และ สวัสดิการของบุคลากร ตามเจตนารมณ์ของอดีตอธิการบดี คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเน้นด้านคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

แผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร. ข่าวสาร - เกษตรศาสตร์ ฉบับปฐมฤกษ์ (พฤษภาคม 2499) บัณฑิตวิทยาลัย. รายงานการจัดการศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2499 - 2511 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์การศาสนา, 2512.

บัณฑิตวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2509 - 2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2534.

ส่งเสริมและฝึกอบรม, สำนัก. 25 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2539.

บุญธรรม จิตต์อนันต์. สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2545.

บุญธรรม จิตต์อนันต์. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงเกษตร, 2502.