หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2447 ตรงกับปีมะโรง เดือน 3 (แต่วันเกิดที่ระบุเป็นทางการคือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2448) ที่ตำบลตลาดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนายไช้ และนางเช็สุวัตถิ ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ ได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนได้รับประกาศนียบัตรชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ ใน พ.ศ. 2464 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอนุมัติให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำ ในวันที่ 21 กันยายน 2469 ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของพระพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ และได้ผ่านการคัดเลือกทุนมหิดล เป็นนักเรียนของกรมรักษาสัตว์น้ำ ให้ไปเรียนวิชาเพาะพันธุ์ปลา ที่ Cornell University มลรัฐนิยอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2472-2476 จบการศึกษาระดับ B.S. ใน พ.ศ. 2476 และใน พ.ศ. 2508 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)

ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ เข้ารับราชการในกองบำรุงและรักษาสัตว์น้ำ ในตำแหน่งช่างเขียน เมื่อ พ.ศ. 2468 รับเงินเดือนจริง 150 บาท และปฏิบัติราชการในหน้าที่ดังกล่าว ถึง พ.ศ. 2476

การรับราชการของ ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ คือ พ.ศ. 2471 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอำมาตย์โท พ.ศ. 2477 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานการประมง ผู้ช่วย ชั้น 1 แผนกสถานีบำรุงพรรณ กองบำรุงสมบัติในน้ำ กรมประมง พ.ศ. 2480 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานการประมงโท อันดับผู้ช่วยชั้น 1 กองการประมง กรมเกษตรและการประมง พ.ศ. 2481 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงผู้ช่วยโท แผนกสำรวจ พ.ศ. 2485 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสำรวจ กรมการประมง และปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกปลา และเลขานุการกรมการประมง และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองสำรวจและค้นคว้า พ.ศ. 2495 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบำรุงพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2497 ได้โอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์เอก คณะประมง พ.ศ. 2499 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ชั้นพิเศษ พ.ศ. 2502 ได้โอนจากสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2503 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ. 2505 ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนคณบดี คณะประมง พ.ศ. 2506 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะประมง

งานเขียน เรื่องปลาเมืองไทย (Fishes of Thailand) เป็นผลงานค้นคว้าของศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ ซึ่งได้รวบรวมชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อท้องถิ่นของปลาพรรณต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยไว้ถึง 1,184 ชนิด แล้วจัดจำแนกออกตามชั้น อันดับ วงศ์ สกุล และชนิด ตามระบบอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชามีนวิทยา (Ichthyology) เป็นอาจารย์สอนวิชานี้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นต้นคิดนำวิชาอนุกรมวิธานมาใช้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการวาดภาพปลาในแบบของ Scientific drawing และมีผลงานการวาดภาพปลาร่วมกับหลวงมิจิตรการ ซึ่งกรมประมงได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2494

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ ยังได้เขียนเอกสารเรื่อง ไผ่และหญ้าพรรณไม้เมืองไทย (Flora of Thailand) มีความรอบรู้วิชาเฉพาะเรื่อง เช่น ธรรมชาติศาสตร์เป็นอย่างดี ราชบัณฑิตสถานจึงยกย่องศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ เป็นผู้ตรวจคำนิยามในพจนานุกรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับคือ จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. 2506) เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (พ.ศ. 2508)

ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ สมรสกับคุณมณี สุวัตถิ

แหล่งข้อมูล

โชติ สุวัตถิ. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงเกษตราธิการ, 2468.