หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 245 ที่ตำบลเสาชิงช้า จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของนายเทียมฮวด และนางสังวาลย์ เทียมเมธ เริ่มการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ แล้วศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดราชบพิธ จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2474 จากนั้นไปเรียนที่โรงเรียนพณิชการวัดสามพระยา จนสำเร็จมัธยมบริบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2476 แล้วศึกษาต่อด้วยใจรักที่โรงเรียนเพาะช่างหนึ่งปี สอบได้ประโยคครูวาดเขียนปีที่หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2477 ต่อมาใน พ.ศ. 2482 ได้สอบทุน ก.พ. และได้รับทุนไปศึกษาวิชาการประมง ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ไม่จบการศึกษา เนื่องจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่ต่อมาถึง พ.ศ. 2491ได้รับทุน ก.พ. ให้กลับไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์อีก จนได้รับปริญญา B.S. (Biol.) กับ Diploma in Fish Culture เมื่อ พ.ศ. 2492 และ 2493 ตามลำดับ

เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้รับทุนขององค์การ ICA ไปศึกษาและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อได้รับปริญญา M.S. (Fisheries Management) จาก Auburn University มลรัฐ Alabana เป็นคนแรกของประเทศไทย และต่อมาได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์

ชีวิตการรับราชการของศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ ซึ่งได้เริ่มรับราชการในกองการประมง กรมเกษตรและการประมง ภายหลังออกจากโรงเรียนเพาะช่าง เมื่อ พ.ศ. 2478 ในตำแหน่งช่วยพนักงานการประมง อัตราเงินเดือน 20 บาท รับราชการต่อมาจนถึง พ.ศ. 2486 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการประมงตรี ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีบำรุงพันธุ์กว๊านพะเยา จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกปลา กองสำรวจและค้นคว้า จนถึง พ.ศ. 2491

ภายหลังจากสำเร็จปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กลับมารายงานตัวเข้ารับราชการที่กรมประมง เช่นเดิม และใน พ.ศ. 2500 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาประมงเอก กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง

ใน พ.ศ. 2497 ได้มีการปรับปรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรับโอนคณะเพิ่มอีก 2 คณะ กับคณะเดิมอีก 4 คณะ รวมเป็น 6 คณะ ซึ่งหนึ่งใน 6 คณะคือ คณะประมง (พยายามจะเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การประมง) ยังขาดบุคลากร ดังนั้น ใน พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอโอนทั้งบุคคล และอัตราเงินเดือนไปสังกัดกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการได้ง่ายมาก เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นเดียวกับกรมประมง

การโอนศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ สมัยนั้นโอนมาดำรงตำแหน่งอาจารย์เอก หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยง และรองคณบดีคณะประมงอีกตำแหน่งหนึ่ง (สมัยนั้น อธิบดีกรมประมง ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีกิตติมศักดิ์อยู่) ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีก็จริงอยู่ แต่การบริหารการศึกษาของคณะประมง เสมือนหนึ่งทำหน้าที่คณบดีคณะประมง และทำการสอนวิชาสัตววิทยาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นวิชาแรก

เมื่อ พ.ศ. 2506 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แผนกวิชาประมง เนื่องจากได้รับเลื่อนเป็นอาจารชั้นพิเศษ และมีผลงานวิชาการสนับสนุน ดำรงตำแหน่งสลับกับศาสตราจารย์เมฆ บุญพราหมณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาประมง ให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงแทน และใน พ.ศ. 2509 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะประมง ซึ่งแต่งตั้งจากการหยั่งเสียงตามระบบสรรหาผู้บริหารใหม่ เป็นรายแรก

นอกจากการเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาแล้ว ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ ยังได้รับทุนไปศึกษา ดูงาน และเป็นผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศอีกหลายครั้ง ได้แก่ ทุนองค์การสหประชาชาติ ไปอบรมการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย และน้ำจืด ที่ประเทศอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2494) ทุน Rockefeller Foundation ไปดูการประมง ที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป (พ.ศ. 2503) ไปดูการเลี้ยงกุ้งนาง กับการศึกษาปลายี่สก ที่ปีนัง สหพันธ์รัฐลายา (พ.ศ. 2507) เข้าร่วมสัมมนาและดูงานการวิจัยการประมงน้ำจืด วิธีจัดการและการเพาะเลี้ยงสัตว์ ที่สหภาพโซเวียต และอินเดีย (พ.ศ. 2508 ) เป็นผู้แทนไปประชุมสภาการประมงภูมิภาคอินโดแปซิฟิค สมัยที่ 12 เมืองโนลูลู สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2509) เป็นผู้แทนไปประชุมเรื่องกุ้ง และการเลี้ยงกุ้ง ที่เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก (พ.ศ. 2510) เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์) (พ.ศ. 2519-2520)

ผลงานวิชาการ ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ เป็นนักเขียนบทความทางวิชาการประมงที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง บทความที่ท่านเขียนมีมากกว่า 70 เรื่อง อาทิปลาลิ้นหมาร้องไม่ได้ ตัวสงกรานต์ แมงดาทะเลมีพิษ เงือกมีในอ่าวไทย หอยที่เป็นอาหารในกรุงเทพฯ มีนวิทยา ปลาฉนากที่บึงเพ็หนอนเรือสยาม ปูเสฉวน อุตสาหกรรมทำกุ้งแห้ง ปลายี่สก สาหร่ายทะเล สายในที่สงขลา มัจฉาหารในโภชนาการ Fishes of Thailand. Their English, Scientific and Thai Names. The Introduction into Thailand Of Foreign Species of Fishes : Fisheries Education at the University Level, Its Background, Development and Problems.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับคือ ประมาภรณ์มงกุฎไทย

ด้านครอบครัว ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธสมรสกับคุณสุมนา จินดาเมธ

แหล่งข้อมูล

จินดา เทียมเมธ. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงเกษตราธิการ, 2478.