ประวัติมหาวิทยาลัย
     บูรพาจารย์แห่ง มก.
สัญลักษณ์, ภาพ หรือ เรื่องราวเด่นๆ   
หน้าแรก
นายกสภาฯ
อธิการบดีฯ
ผู้ทำประโยชน์ฯ
 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Archives
Kasetsart University Archives’s Blog

เกณฑ์การพิจารณาบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้

1. เป็นแกนนำหรือเป็นผู้ร่วมอย่างสำคัญในการบุกเบิก หรือก่อตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้เจริญก้าวหน้าเป็นงานสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เป็นผู้ทุ่มเททำการค้นคว้าวิจัยที่สร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. เป็นผู้ที่ช่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จนกระทั่งทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เช่น ในเรื่องกีฬา การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น

4. เป็นผู้ที่ทำการสอนได้ผลดีเยี่ยม ประกอบกับผลิตตำรา หรือเอกสารคำสอน ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการ

5. เป็นผู้บริหารที่มีผลงานอย่างชัดเจนในการช่วยทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างดียิ่งระดับชาติ / นานาชาติ

ผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา
อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์
อาจารย์ ดร. กัญจนา สินธวานนท์
อาจารย์ก่าน ชลวิจารณ์
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุขสถาน

ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา
ศาสตราจารย์จรัด สุนทรสิงห์
ศาสตราจารย์จักร โชติศาลิกร
ศาสตราจารย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์
ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ
ศาสตราจารย์ คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์ชวนิศนดากร วรวรรณ
ศาสตราจารย์เชื้อ ว่องส่งสาร
ศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไชยยงค์ ชูชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณา สมบูรณกุล
ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์
ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ญาณสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนี สรสุชาติ
ศาสตราจารย์เทียม คมกฤส
ศาสตราจารย์นภา โล่ห์ทอง
รองศาสตราจารย์ นาวาตรี นฤดม บุญ-หลง
ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด คติการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต ณ ป้อมเพชร
ศาสตราจารย์พิเศษ บุญ อินทรัมพรรย์
ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์
รองศาสตราจารย์บุญสม สุวชิรัตน์
รองศาสตราจารย์ประชุม ทัพภะสุต
อาจารย์ปราณี แจ้งเจนกิจ
ศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี
ศาสตราจารย์ ดร. พนม สมิตานนท์
รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ
ศาสตราจารย์พันธุม ดิษยมณฑล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิศ ปัณยาลักษณ
ศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
นายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร
ศาสตราจารย์เมฆ บุญพราหมณ์
อาจารย์ ดร. ระดม เศรษฐีธร
ศาสตราจารย์รำพึง ดิสสะมาน
ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์
ศาสตราจารย์วิทย์ ธารชลานุกิจ
ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร
ศาสตราจารย์หลวงสมานวนกิจ
ศาสตราจารย์ ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทัด โรจนสุนทร
รองศาสตราจารย์สายสนม ประดิษฐดวง
ศาสตราจารย์สาโรช มนตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สำอาง ศรีนิลทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา วาจานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
ศาสตราจารย์ ดร. สุชีพ รัตรสาร
ศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์ สมุทคุปติ์
ศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
อาจารย์เสรี ไตรรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ ทองปาน
ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถ นาครทรรพ
รองศาสตราจารย์อรรถ บุญนิธี
ว่าที่ร้อยตรี อวบ เหมะรัชตะ
ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง
อาจารย์อัญเชิญ ชมภูโพธิ์
รองศาสตราจารย์อาบ นคะจัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารย์ นวลอินทร์
ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ