ประวัติมหาวิทยาลัย
     บูรพาจารย์แห่ง มก.
สัญลักษณ์, ภาพ หรือ เรื่องราวเด่นๆ   
หน้าแรก
นายกสภาฯ
อธิการบดีฯ
ผู้ทำประโยชน์ฯ
 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Archives
Kasetsart University Archives’s Blog

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับตั้งแต่จัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับต่างๆดังนี้

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 มาตรา 15 บัญญัติว่า " อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณวุฒิ..." และให้มีวาระ 2 ปี

สำหรับอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งด้วย

2. ต่อมาได้มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2495 ประกาศ วันที่ 11 มีนาคม 2495 ให้แก้ไขมาตรา 15 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 เป็น ดังนี้ " มาตรา 15 1 ให้อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอธิการบดีโดยตำแหน่ง..."

ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2495 เป็นต้นมา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จึงเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง

3. วันที่ 1 สิงหาคม 2504 ได้มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2504 ให้แก้ไขความในมาตรา 15 ใหม่ เป็น

" มาตรา 15 อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณวุฒิ..." โดยมีวาระ 2 ปี

4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 ประกาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2511 มาตรา 18 บัญญัติว่า " อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย และให้ดำรงตำแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้"

5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ประกาศ วันที่ 24 มีนาคม 2541 มาตรา 20 บัญญัติว่า

" อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 21

อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้"

ฉะนั้น ตำแหน่งอธิการบดีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา มีวาระ 4 ปี แต่ดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้น บางท่านดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย รายละเอียดจึงปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว

รายพระนามและรายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 ถึงปัจจุบัน

พลเรือโทสินธุ์ กมลนาวิน
นายทวี บุณยเกตุ
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล
ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สวรรยาธิปัติ
รองศาสตราจารย์ นสพ. ดร. ธานีรัตน์ สานติวัตร
รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์
นายอนามัย ดำเนตร
รองศาสตราจารย์ บัญชา ขวัญยืน
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์