หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


นายสวัสดิ์ มหาผล เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2454 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา นายสวัสดิ์ มหาผล สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียระดับเตรียมอุดมศึกษา (มัธยม 8) จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ต่อมาสอบได้รับทุนไปศึกษาวิชาการป่าไม้ที่โรงเรียนป่าไม้ เมืองปิมานา ประเทศพม่า ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี

การรับราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับมารับราชการในกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. 2475 เป็นผู้ช่วยนายด่านป่าไม้อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2476 เป็นป่าไม้จังหวัดสุโขทัย และเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ ต่อมาได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับคือ เป็นป่าไม้เขตจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2486-2493) ประจำกรมป่าไม้กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2493-2496) เป็นข้าหลวงตรวจการป่าไม้ภาคเหนือ (พ.ศ. 2496) และลาออกจากราชการกรมป่าไม้

เมื่อลาออกจากราชการแล้ว ได้ไปปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกไม้สัก ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2496-2502)

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี นายสวัสดิ์ มหาผล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 และพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2502 รวมระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 6 เดือน 16 วัน

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นายสวัสดิ์ มหาผล จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2502 นับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16

นายสวัสดิ์ มหาผล ได้สมรสกับนางมณีพรรณ (บัณฑุวงศ์) มหาผล

แหล่งข้อมูล

จากหนังสือพิมพ์รายวันประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2502.

นายสวัสดิ์ มหาผล. สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการกระทรวงเกษตร.