ประวัติมหาวิทยาลัย
     บูรพาจารย์แห่ง มก.
สัญลักษณ์, ภาพ หรือ เรื่องราวเด่นๆ   
หน้าแรก
นายกสภาฯ
อธิการบดีฯ
ผู้ทำประโยชน์ฯ
 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Archives
Kasetsart University Archives’s Blog

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ พ.ศ.2486 ถึงปัจจุบัน

เมื่อวันวานผ่านไปได้รู้ว่า
คนมีค่าด้วยงานที่สรรค์สร้าง
เกียรติยศมุ่งหมายอยู่ปลายทาง เป็นแบบอย่างเดินตามคุณความดี
การเชิดชูผู้ทำซึ่งความชอบ ถูกระบอบมงคลดลสุขศรี
ผลงานคือค่าวัดดัชนี ย่อมเป็นที่ปรากฏชนจดจำ
ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน

ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2486 (60 ร.จ.228 ตอนที่7 ลงวันที่ 2กุมภาพันธ์2486)

ในการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง (มาตรา7) และในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 กำหนดว่า "ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง" ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการจึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2486 จนถึง พ.ศ.2502

เมื่อจัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นแล้ว ได้โอนมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ มาไว้สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงย้ายสังกัดจากกระทรวงเกษตราธิการมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าสังกัดจึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2502 เป็นต้นมา

ต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2511 แทนในส่วนที่เกี่ยวกับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า

"ให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย" ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรีจึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง

ในปี พ.ศ. 2515 ได้มี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 180 พ.ศ. 2515 ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2515 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 ในมาตรา13 โดยบัญญัติว่า "นายกสภามหาวิทยาลัยจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง" ด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่ 30สิงหาคม 2515 เป็นต้นมา นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมิใช่เป็นโดยตำแหน่ง แต่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยมีวาระ 2 ปี เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มีนาคม 2541
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน* (ครั้งที่ 1) 10 มีนาคม 2485 - 24 กรกฎาคม 2487
(ครั้งที่ 2) 2 สิงหาคม 2487 - 17 กรกฎาคม 2488
นายทวี บุณยเกตุ* (ครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2488 - 17 กันยายน 2488
(ครั้งที่ 2) 24 มีนาคม 2489 - 8 มิถุนายน 2489
(ครั้งที่ 3) 11 มิถุนายน 2489 - 21 สิงหาคม 2489
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ 17 กันยายน 2488 - 24 มกราคม 2489
พระยาอัชราชทรงสิริ 2 กุมภาพันธ์ 2489 - 18 มีนาคม 2489
นายจรูญ สืบแสง 24 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 31 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 พฤศจิกายน 2490 - 21 พฤศจิกายน 2490
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร (ครั้งที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2490 - 6 กุมภาพันธ์ 2491
(ครั้งที่ 2) 25 กุมภาพันธ์ 2491 - 7 เมษายน 2491
พระยาพนานุจร 15 เมษายน 2491 - 29 พฤศจิกายน 2491
พระช่วงเกษตรศิลปการ (ครั้งที่ 1) 30 พฤศจิกายน 2491 - 24 กุมภาพันธ์ 2492
(ครั้งที่ 2) 28 มิถุนายน 2492 - 28 พฤศจิกายน 2494
พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 29 พฤศจิกายน 2494 - 5 ธันวาคม 2494
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล 8 ธันวาคม 2494 - 24 มีนาคม 2495
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ 28 มีนาคม 2495 - 11 ธันวาคม 2495
จอมพล ผิน ชุณหะวัณ (ครั้งที่ 1) 12 ธันวาคม 2496 - 25 กุมภาพันธ์ 2500
(ครั้งที่ 2) 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500
นายวิบูลย์ ธรรมบุตร (ครั้งที่ 1) 23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500
(ครั้งที่ 2) 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
นายสวัสดิ์ มหาผล 10 กุมภาพันธ์ 2502 - 26 สิงหาคม 2502
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2 กันยายน 2502 - 8 ธันวาคม 2506
จอมพล ถนอม กิตติขจร 9 ธันวาคม 2506 - 29 สิงหาคม 2515
ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์ 30 สิงหาคม 2515 - 29 สิงหาคม 2517
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ (ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2517 - 29 สิงหาคม 2519
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2519 - 29 สิงหาคม 2521
(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2521 - 29 สิงหาคม 2523
(ครั้งที่ 4) 30 สิงหาคม 2523 - 29 สิงหาคม 2525
(ครั้งที่ 5) 30 สิงหาคม 2525 - 29 สิงหาคม 2527
(ครั้งที่ 6) 30 สิงหาคม 2527 - 29 สิงหาคม 2529
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร 30 สิงหาคม 2529 - 29 สิงหาคม 2531
ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์ (ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2531 - 29 สิงหาคม 2533
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2533 - 29 สิงหาคม 2535
ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี (ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2535 - 29 สิงหาคม 2537
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2537 - 29 สิงหาคม 2539
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ (ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2539 - 29 สิงหาคม 2541
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2541 - 29 สิงหาคม 2543
(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2543 - 29 สิงหาคม 2545
(ครั้งที่ 4) 30 สิงหาคม 2545 - 29 สิงหาคม 2547
อาจารย์ ปราโมทย์ ไม้กลัด 10 ตุลาคม 2549 - 16 ตุลาคม 2551
ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์* 7 พฤศจิกายน 2551 - 6 มีนาคม 2556
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช 7 มีนาคม 2556 - 6 มีนาคม 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 8 เมษายน 2558 - 10 เมษายน 2560
ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 11 เมษายน 2560- ปัจจุบัน

*ดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วย